Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego. - OpenLEX

Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.284

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu sędziowskiego

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się termin egzaminu sędziowskiego w dniach: 1 lipca 2014 r. - część pisemna z prawa karnego i 2 lipca 2014 r. - część pisemna z prawa cywilnego.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.