Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 6 ust. 4 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się następujących stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie:
1) Anna Duda;
1a) Tadeusz Maślisz;
2) Alicja Stefaniak;
3) (uchylony)
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.