Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.193

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2018 r.

DECYZJA Nr 24
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji

Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia nr 77 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 191) postanawia się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Piotra Barszczaka na Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.
§  2.  Wyznacza się przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni:
1) Piotr Kujawski;
2) Janusz Orlof.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona: 1) w zakresie swojej regulacji - decyzją nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 149), ustalającą skład Komisji do spraw Ochrony Powierzchni do dnia 30 września 2018 r., 2) decyzją nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 25) - które utraciły moc z dniem 8 października 2018 r.