Wyznaczenie Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestnictwo resortu obrony narodowej w pracach Zespołu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.11.131

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 227/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestnictwa resortu obrony narodowej w pracach Zespołu

Departament Polityki Obronnej

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 329), ustala się, co następuje:

1.
Na stanowisko przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Stanisława Kozieja.
2.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szef Wojskowych Służb Informacyjnych wyznaczą swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu.
3.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, komendanci) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, udzielą - zgodnie ze swoimi kompetencjami i stosownie do zakresu obowiązków - wszechstronnej pomocy w realizacji zadań Zespołu, a w szczególności przedstawią niezbędne informacje (opracowania, analizy) lub dokumenty.
4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.