Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Pana Dariusza Boguckiego - pracownika Biura Informatyki i Łączności, na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 1/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji (Dz. Urz. GITD poz. 1).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.