Wyznaczenie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się dyrektora Biura Dyrektora Generalnego do pełnienia funkcji Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2.
Zadania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa Polityka bezpieczeństwa informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zatwierdzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 19 października 2016 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).