Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2015.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:
§  1. Wyznacza się kierującego stanowiskiem do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego do pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2. Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, planowanie i realizacja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w szczególności przez:
1) realizację obowiązków wynikających z przepisów właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
2) opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe obowiązujących w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
3) identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka;
4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
5) opracowanie procedur zapewniających informowanie Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL o:
a) wystąpieniu incydentów komputerowych,
b) zmianie lokalizacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności zmianie danych kontaktowych;
6) współpracę w sprawach dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z pełnomocnikami do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni działającymi przy innych organach administracji rządowej oraz organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
2. Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego obowiązków zapewnia Departament Informatyki.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).