Wyznaczenie miejsc zbioru dziko występujących grzybów oraz szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru dziko występujących grzybów oraz szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej"

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się miejsca zbioru dziko występujących grzybów oraz szlaki udostępnione dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej".
§  2.
Miejsca zbioru dziko występujących grzybów, o których mowa w § 1, stanowi obszar całego rezerwatu przyrody, w granicach Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża i Browsk.
§  3.
Szlaki udostępnione dla ruchu pieszego i rowerowego, o których mowa w § 1, w granicach Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża i Browsk, określa załącznik do zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIK

SZLAKI UDOSTĘPNIONE DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W GRANICACH NADLEŚNICTW: HAJNÓWKA, BIAŁOWIEŻA l BROWSK

Nr szlakuNadleśnictwoLokalizacja szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego, oddział, pododdziałOpis szlaku, zwyczajowa nazwa szlaku
1234
1Hajnówka275*C**275DSzlak o kierunku wschód-zachód tzw. "Droga Tomaszowa"*****
2274Da/275Cd,fSzlak o kierunku północ-południe
306A/***305B
306C/305D
334A/333B
334C/333D
361A/360B
361C/360D
390A/389B
390C/389D
418Ab,d***/417Bd
3306C/334A

306D/334B

Szlak o kierunku wschód-zachód, północ-południe tzw. "Droga Hajnowska"
4332D/359BSzlak o kierunku wschód-zachód
333C/360A
333D/360B
334C/361A
5332D/333CSzlak o kierunku północ-południe
359D/360C
359B/360A
6389C/417ASzlak o kierunku wschód-zachód
389D/417B
7361D/362CSzlak o kierunku północ-południe
390B/391A
390D/391C
418B/419A
8438B/439A

438D/439C

Szlak o kierunku północ-południe wzdłuż kolejki wąskotorowej
462B/463A
462D/463C
485B/486A
485D/486C
9463C/486ASzlak o kierunku wschód-zachód
463D/486B
464C/487A
464D/487B
465C/488A
465D/488B
10440D/441CSzlak o kierunku północ-południe
464B/465A
464D/465C
487B/488A
487D/488C
515Ba,b,f/516Af,i,m,n
11489D/490C

517B/518A

Szlak o kierunku północ-południe tzw. "Droga Zielona"
517D/518C
541B/542A
541D/542C
574B/575A
574D/575C
12574BSzlak o kierunku wschód-zachód
13576CSzlak o kierunku wschód-zachód
14576C/604ASzlak o kierunku wschód-zachód

tzw. "Droga Olemburska"

15637B/638ASzlak o kierunku północ-południe
637D/638C
16512B/513ASzlak o kierunku północ-południe
512D/513C
17513A,513BSzlak o kierunku wschód-zachód
18571B/572ASzlak o kierunku północ-południe
571D/572C
19Białowieża252C/281ASzlak o nazwie tzw. "Droga Pojedynacka"
20252D/281BSzlak o nazwie tzw. "Droga Pojedynacka"
21252D/253CSzlak - Trasa kolejki wąskotorowej
252B/253A
220D/221C
220B/221A
22393Aacd, 392Babcd, 392AabcSzlak - Trasa kolejki wąskotorowej
23547AabcSzlak o nazwie tzw. "Droga Sinicka"
24606A/578CSzlak o nazwie tzw. "Droga Olemburska"
25423Dh/448Ba,fSzlak - Linia turystyczna
26524D/525C

548B/549A

Szlak o kierunku północ-południe tzw. "Tryb Pacowski"
27606Cbd,639AbdSzlak o nazwie tzw. "Droga Sinicka"
28451Ba/426DbSzlak o nazwie tzw. "Droga Żebra Żubra"
29426Ca, 425BbcdfSzlak o nazwie tzw. "Droga Żebra Żubra"
30Browsk100ASzlak o nazwie tzw. "Droga Stoczańska"
31184DSzlak o nazwie tzw. "Droga Graniczna"
32185A/184BSzlak o nazwie tzw. "Droga Świnorojska"
33186BDSzlak o nazwie tzw. "Droga Narewkowska"
* Liczba oznacza numer oddziału leśnego zgodny z numeracją zamieszczoną w planach urządzania lasu dla Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża i Browsk, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. i zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2003 r., np. liczba 306 oznacza oddział leśny nr 306.

** Litery oznaczają numer kwartału pododdziału leśnego, np. pododdz. 306A oznacza kwartał A oddziału leśnego nr 306.

*** Małe litery oznaczają pododdział kwartału leśnego np. pododdz. 418Ab,d oznacza pododdziały b,d kwartału A oddziału leśnego nr 418; 306A/305B - umieszczenie kreski ukośnej pomiędzy numerami oddziałów oznacza, że szlak położony jest na linii leśnego podziału powierzchniowego dzielącego oddziały: 306A i 305B.

***** Trasy szlaków o podanych nazwach są określone na mapach przeglądowych działania Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża i Browsk według stanu na 1 dzień stycznia 2002 r., stanowiących część składową planów urządzania lasu, o których mowa powyżej.