Dziennik resortowy

Dz.Urz.NDAP.2019.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Na podstawie § 1 ust. 9 instrukcji kancelaryjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zmienionego zarządzeniem Nr 94 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 grudnia 2017 r. i zarządzeniem Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 2018 r., zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Panią Katarzynę Świątek - starszego specjalistę w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego - Koordynatorem czynności kancelaryjnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
§  2.  Funkcję Koordynatora czynności kancelaryjnych Pani Katarzyna Świątek pełni do odwołania lub do czasu ustania zatrudnienia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.