Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.362

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki wojskowej upoważnionej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. Wyznacza się 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie wojskowych transportów kolejowych.
§  2. Jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej zobowiązane są do nabywania usług transportu kolejowego od Wykonawcy wybranego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną na zasadach określonych w umowie ramowej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769.