Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 1603 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.