Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę broni i amunicji na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę broni i amunicji, z wyłączeniem broni długiej dla Kompanii Honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).