Wyznaczenie Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na... - OpenLEX

Wyznaczenie Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wybór agenta płatniczego do obsługi terminali płatniczych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.21

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wybór agenta płatniczego do obsługi terminali płatniczych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wybór agenta płatniczego do obsługi terminali płatniczych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).