Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.204

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup czterech mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na rzecz określonych izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup czterech mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na rzecz Izb Administracji Skarbowej w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).