Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2018.87

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawy gazów czystych w butlach do chromatografii gazowej i dzierżawę butli na rzecz określonych izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawy gazów czystych w butlach do chromatografii gazowej i dzierżawę butli na rzecz izby administracji skarbowej w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Szczecinie i Rzeszowie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).