Wyznaczenie Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wyznaczenia Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanej dalej "bazą danych SIO".
§  2.
Zadania realizowane przez Centrum Informatyczne Edukacji w ramach obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO obejmują w szczególności:
1)
utrzymanie bazy danych SIO, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zwanej dalej "ustawą";
2)
techniczne dostosowywanie struktury bazy danych SIO do obowiązujących przepisów prawa regulującego organizację, funkcjonowanie i zakres danych przetwarzanych w systemie informacji oświatowej;
3)
prowadzenie obsługi informatycznej procesów przetwarzania danych zgromadzonych w bazie danych SIO w celu realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej zadań wynikających z ustawy oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie określonym w:
a)
rozdziałach 2-4, art. 77, rozdziałach 6-8 i art. 93 ustawy,
b)
art. 32 ust. 1 pkt 1-6 i art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
4)
utrzymanie i aktualizacja:
a)
oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania służącego do prowadzenia lokalnych baz danych SIO, o którym mowa w art. 95 pkt 1 ustawy,
b)
oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie na portalu systemu informacji oświatowej, służącego do składania wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 466);
5)
przeprowadzanie postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatów zgodności z SIO, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatów zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO (Dz. U. z 2012 r. poz. 321);
6)
prowadzenie obsługi technicznej i utrzymanie systemu informatycznego służącego do prowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ewidencji osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO, o której mowa w art. 77 ustawy;
7)
prowadzenie portalu systemu informacji oświatowej, o którym mowa w art. 51 ust. 4 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy;
8)
realizowanie wsparcia technicznego dla użytkowników SIO:
a)
przygotowanie materiałów e-learningowych,
b)
organizacja pomocy technicznej dla użytkowników SIO.
§  3.
1.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w bazie danych SIO Centrum Informatyczne Edukacji posiada środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
2.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Centrum Informatycznego Edukacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Centrum Informatycznego Edukacji jest odpowiednio polityką bezpieczeństwa danych osobowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie przetwarzania danych osobowych w bazie danych SIO, oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie przetwarzania danych osobowych w bazie danych SIO.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.