Wytyczne dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej rozwój regionalny na rok 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2021.64

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wytycznych dotyczących szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej rozwój regionalny na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wprowadza się Wytyczne dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny na rok 2021, stanowiące załącznik do zarządzenia.
2. 
Celem Wytycznych jest:
1)
wskazanie celów szkolenia obronnego na rok 2021;
2)
określenie sposobu planowania, organizowania i realizacji szkolenia obronnego.
§  2. 
Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 27).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY NA ROK 2021

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny na rok 2021, zwane dalej "Wytycznymi", uwzględniają postanowienia:
1)
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157);
2)
Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2021-2026, zatwierdzonych w dniu 17 grudnia 2020 r.
2. 
Wytyczne stanowią podstawę do programowania i planowania szkolenia obronnego.

Rozdział  2

Ocena realizacji szkolenia obronnego w roku 2020

§  2. 
Zgodnie z pismem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. Minister Obrony Narodowej, mając na względzie epidemię choroby COVID-19 oraz konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne potencjalnych uczestników szkolenia obronnego, zalecił realizację przedsięwzięć szkoleniowych w drugiej połowie 2021r.

Rozdział  3

Główne cele szkolenia obronnego w roku 2021

§  3. 
1. 
Głównym celem szkolenia obronnego w roku 2021 będzie doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej oraz grup operacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zwanemu dalej "Ministrem", lub przez niego nadzorowanych, do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy realizacji zadań obronnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej - rozwój regionalny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej Planem operacyjnym 2 .
2. 
Główny cel, o którym mowa w ust. 1, będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych obejmujących:
1)
aktualizację Planu operacyjnego;
2)
opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z wypisu z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planu operacyjnego przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
3)
sprawdzenie procedur realizacji zadań operacyjnych określonych w kartach realizacji zadań operacyjnych; 3
4)
doskonalenie wykonywania zadań systemu stałego dyżuru;
5)
udział w ćwiczeniu działowym pod kryptonimem - Przemieszczenie 21.
3. 
Cele szkolenia obronnego będą realizowane w szczególności poprzez: udział kadry kierowniczej Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w planowanych na rok 2021 wyższych kursach obronnych (WKO) oraz szkoleniach specjalistycznych. Kierowani na nie będą przedstawiciele kadry kierowniczej, zgodnie z powierzonymi zadaniami obronnymi wynikającymi z Planu operacyjnego oraz zajmowanymi stanowiskami służbowymi w systemie kierowania Ministra. Zgodnie z Wytycznymi MON w czasie zagrożenia epidemicznego WKO będą organizowane wyłącznie w formie zdalnej, do ukończenia którego niezbędny będzie aktywny udział w co najmniej 80% zajęć.

Rozdział  4

Planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia obronnego

§  4. 
1. 
W procesie planowania szkolenia obronnego należy w szczególności:
1)
określić najważniejsze wyznaczniki osiągania gotowości do realizacji zadań obronnych, stanowiące podstawę do określenia zasadniczych zamierzeń szkoleniowych;
2)
wskazać główny cel szkoleniowy wraz ze wskazaniem sposobu jego osiągnięcia, w tym ustalić zadania priorytetowe;
3)
dobrać problematykę i sposób szkolenia do potrzeb i planowanych zadań w formie zajęć teoretycznych i praktycznych;
4)
zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z Programem szkolenia obronnego w zakresie celów szkolenia, przedsięwzięć szkoleniowych oraz problematyką ujętą w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829);
5)
określić grupy szkoleniowe oraz tematykę szkolenia, zgodnie z realizowanymi zadaniami obronnymi i stopniem zaawansowania uczestników szkolenia;
6)
zaplanować szkolenie obronne zgodnie z zatwierdzoną koncepcją przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;
7)
uwzględniać struktury i podział kompetencji w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz obowiązujące procedury w zakresie współdziałania Ministerstwa i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych z ćwiczącymi strukturami wojskowymi;
8)
uwzględnić ograniczenia dotyczące ochrony informacji niejawnych w ramach współdziałania między elementami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi występującymi w trakcie planowania i realizacji ćwiczeń;
9)
określić sposób planowania szkolenia z uwzględnieniem:
a)
uwarunkowań miejscowych i rzeczowych,
b)
merytorycznej zgodności dokumentów wydawanych w zakresie planowania szkolenia obronnego, w szczególności Wytycznych na kolejny rok szkoleniowy,
c)
programów i planów szkolenia obronnego,
d)
tematyki, terminu i formy szkolenia dostosowanych do celów i zadań obronnych państwa realizowanych przez Ministra,
e)
środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego;
10)
uwzględnić zasadę prowadzenia szkoleń przede wszystkim w oparciu o własne zasoby (kadrę kierowniczą, pracowników komórek ds. obronnych, własną bazę szkoleniową);
11)
uwzględnić prowadzenie zajęć teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie e-learningu, portalu szkolenia zdalnego).
2. 
Organizując szkolenie obronne należy w szczególności:
1)
dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć określonych w programach i planach szkolenia;
2)
przygotować grupy szkoleniowe do realizacji określonych zadań w formie:
a)
zajęć teoretycznych i w tym zakresie:
traktować zajęcia teoretyczne, jako formę szkolenia umożliwiającą m.in. nabywanie wiedzy w zakresie wykonywania zadań obronnych, poznawanie zasad funkcjonowania systemu obronnego oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu,
planować zajęcia teoretyczne w formie wykładów, informacji, seminariów, konferencji itp., a tematykę szkoleń obronnych dostosowywać do faktycznych potrzeb grup szkoleniowych,
zapewniać właściwe przygotowanie do udziału w treningach, grach i ćwiczeniach obronnych,
b)
zajęć praktycznych i w tym zakresie:
ćwiczenia obronne traktować, jako formę praktycznego szkolenia, w trakcie którego uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie działania ich komórek organizacyjnych,
zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących grup szkoleniowych do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
3. 
Dopuszcza się organizowanie szkolenia praktycznego w formie zdalnej (np. gry decyzyjnej, treningów on-line) z wykorzystaniem technologii cyfrowych, co służyć będzie także weryfikacji stopnia przygotowania szkolonych do funkcjonowania i wykonywania zadań obronnych w środowisku teleinformatycznym. W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego rekomenduje się taką formę ćwiczeń.
4. 
Realizując szkolenie obronne należy w szczególności:
1)
wskazać podstawę prawną oraz przewidywane kierunki zmian przepisów dotyczących przygotowań obronnych;
2)
na bieżąco aktualizować plany szkolenia, uwzględniając zmiany zachodzące w:
a)
funkcjonowaniu systemu obronnego państwa,
b)
aktach prawnych i dokumentach normatywnych,
c)
strukturach organizacyjnych i zakresach działania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
§  5. 
1. 
Schemat organizacji szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny określa załącznik nr 1 do Wytycznych.
2. 
Organizatora i uczestników szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny określa załącznik nr 2 do Wytycznych.

Rozdział  5

Zalecenia dotyczące szkoleń obronnych

§  6. 
Zaleca się:
1)
utrzymać formę szkolenia polegającą na łączeniu szkolenia teoretycznego ze szkoleniem praktycznym;
2)
ćwiczenia obronne traktować, jako zasadniczą formę szkolenia zapewniającą przygotowanie kadry kierowniczej oraz grup operacyjnych Ministerstwa i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych do praktycznego działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa;
3)
zachować odpowiednie proporcje między kosztami prowadzenia zajęć szkoleniowych przez ekspertów i pozostałymi kosztami organizacji szkolenia, np. uzasadnienie kosztów wyżywienia przy kilkugodzinnym szkoleniu jednodniowym;
4)
zapewnić przestrzeganie wyznaczonego terminu składania rocznego sprawozdania ze szkolenia w zakresie dotyczącym planowania przedsięwzięć i wydatków na rok kolejny zgodnie z Metodyką zgłaszania przedsięwzięć do programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2021-2035;
5)
kontynuować organizowanie szkoleń obronnych z jednostkami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej w celu wymiany doświadczeń i zapewnienia właściwego współdziałania jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne.

Rozdział  6

Dokumentacja szkolenia obronnego

§  7. 
1. 
Dokumentacja szkolenia obronnego obejmuje:
1)
Program szkolenia obronnego, opracowany przez Ministra w sześcioletnim okresie planistycznym z jego aktualizacją, co dwa lata, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych;
2)
Plan szkolenia obronnego, opracowywany w cyklu rocznym przez Ministra, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych;
3)
dokumentację pomocniczą, w tym:
a)
plan zajęć,
b)
listę obecności.
2. 
W części tabelarycznej Planu szkolenia obronnego należy przedstawiać w sposób chronologiczny udział w przedsięwzięciach planowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz własne przedsięwzięcia szkoleniowe (załącznik nr 3).
3. 
Projekt Planu szkolenia obronnego działu administracji rządowej - rozwój regionalny na 2021 rok podlega uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
4. 
Proces szkolenia uruchamia się po uzgodnieniu projektu Planu szkolenia obronnego z Ministrem Obrony Narodowej i zatwierdzeniu przez Ministra.

Rozdział  7

Wykonanie planu szkolenia obronnego

§  8. 
Wykonawca Planu szkolenia obronnego:
1)
zgłasza organizatorowi szkolenia zmiany terminów lub tematów szkoleń obronnych;
2)
każdorazowo po przeprowadzeniu ćwiczenia (treningu, gry) dokonuje oceny jego skuteczności oraz opracowuje wnioski i zalecenia.

Załącznik Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY

Załącznik Nr  2

ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY

Nazwa organizatora szkoleniaUczestnicy szkolenia
Minister Finansów, Funduszy i Polityki RegionalnejDyrektorzy departamentów i biur Ministerstwa oraz ich zastępcy
Pracownicy departamentów i biur Ministerstwa zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych
Grupy operacyjne Ministerstwa wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na Stanowiskach kierowania Ministra
Członkowie zespołu stałego dyżuru w Ministerstwie
Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane

Załącznik Nr  3

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA .....

nazwa organizatora szkolenia

ZATWIERDZAM

.............................................

podpis

Imię i nazwisko organizatora szkolenia

.............................................

data

PROGRAM SPORZĄDZIŁ:

.............................................

podpis

imię i nazwisko

oraz funkcja osoby sporządzającej program

miejscowość ................................... rok.. . .. . ....

1.
Podstawa organizacji szkolenia obronnego
1)
..........................................................................
2.
Cele szkolenia obronnego1)
1)
..........................................................................
2)
..........................................................................
3.
Problematyka szkoleniowa
1)
..........................................................................
2)
..........................................................................
4.
Zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe - własne:
Lp.Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia szkoleniowegoCel/cele przedsięwzięcia szkoleniowegoUczestnicy

/grupy szkoleniowe

LataUwagi
1.
2.
5.
Udział w zasadniczych przedsięwzięciach szkoleniowych innych organizatorów:
Lp.Rodzaj i nazwa

przedsięwzięcia

szkoleniowego

Cel/cele

przedsięwzięcia

szkoleniowego

Uczestnicy

/grupy

szkoleniowe

LataUwagi
1.
2.

_______

1) Należy wymienić najważniejsze cele szkolenia obronnego, a także sposób ich osiągania.

6.
Grupy szkoleniowe
Lp.Nazwa grupySkład grupy (stanowiska/funkcje)Uwagi

Załącznik Nr  4

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA ROK ....

nazwa organizatora szkolenia

ZATWIERDZAM

.............................................

podpis

Imię i nazwisko organizatora szkolenia

.............................................

data

PLAN SPORZĄDZIŁ:

.............................................

podpis

imię i nazwisko

oraz funkcja osoby sporządzającej plan

miejscowość .............................. rok

1.
Cele szkolenia1):
1)
..........................................................................
2)
..........................................................................
2.
Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe (w szczególności tematy, formy, terminy, miejsca):
Lp.Temat szkoleniaFormaTerminUczestnicy/grupy szkoleniowePodmiot odpowiedzialnyUwagi
Miejsce
3.
Grupy szkoleniowe
Lp.Nazw grupySkład grupy (stanowisko, funkcja)Uwagi
4.
Ustalenia dotyczące organizacji szkoleń:
1)
..........................................................................
2)
..........................................................................

_______

1) Należy wymienić najważniejsze cele szkolenia obronnego, a także sposób ich osiągania.

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Plany opracowuje się na podstawie § 7 ust. 1 Zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fund. i Pol. Reg. poz. 12).
3 Wzór karty realizacji zadań operacyjnych określa załącznik do zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2020 r. (poz. 12).