Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. - OpenLEX

Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2018.7

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się do stosowania "Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Wytyczne, o których mowa w § 1, nie naruszają uregulowań zawartych w zarządzeniach:
1)
Nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych;
2)
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg";
3)
Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych.
§  3. 
Do dróg krajowych lub ich odcinków:
1)
utrzymywanych w modelu wskaźnikowym lub w innym dotychczasowym modelu zarządzania, dla których zawarte są umowy przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, stosuje się wymagania, dotyczące utrzymania, określone w tych umowach;
2)
dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wszczęto i nie zakończono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich utrzymanie, stosuje się wymagania, dotyczące utrzymania, określone specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, określone w tym postępowaniu.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ORAZ PROWADZENIA CZYNNOŚCI UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH, W TYM NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

1.
Wytyczne bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich stosuje się do działań mających na celu zapewnienie stanu technicznego drogi, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 4 oraz sprawności wszystkich jej elementów. Działania te polegają na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej "brd" i wygody ruchu użytkowników.
2.
Do zadań zarządcy w ramach bieżącego utrzymania należy:
1)
utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego;
2)
utrzymanie nawierzchni;
3)
zapewnienie widoczności na skrzyżowaniach i łukach poziomych;
4)
kontrola oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, mając na uwadze minimalizację ograniczeń w ruchu, jak również ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych;
5)
utrzymanie odwodnienia korpusu drogowego;
6)
utrzymanie urządzeń brd;
7)
utrzymanie poboczy i pasów awaryjnych;
8)
utrzymanie zieleni przydrożnej;
9)
utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
10)
utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych;
11)
dbanie o utrzymanie estetyki pasa drogowego;
12)
utrzymanie miejsc do ważenia pojazdów z wyłączeniem wag preselekcyjnych.
3.
Do działań, które należy wykonać w pierwszej kolejności, w zakresie bieżącego utrzymania należy:
1)
reagowanie na zauważone nieprawidłowości;
2)
likwidacja zdarzeń w trybie awaryjnym lub ich zabezpieczenie i oznakowanie;
3)
uzupełnienie ubytków, likwidacja powstałych uszkodzeń i spękań nawierzchni w technologiach właściwych dla danego typu nawierzchni. W przypadku wystąpienia ubytków w nawierzchni przekraczających dopuszczalne głębokości, odcinki drogi z ubytkami należy niezwłocznie zabezpieczyć, oznakować a następnie dokonać ich naprawy;
4)
zapewnienie kompletności, czytelności oraz widoczności oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń brd - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
5)
wykonywanie prac porządkowych;
6)
oczyszczenie i udrożnienie lub odtworzenie systemów odwodnienia.
4.
Wszystkie prace utrzymaniowe powinny być realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 4.

Rozdział  2

Roboty budowlane w pasie drogowym

W trakcie robót budowlanych w pasie drogowym, zwanych dalej "robotami" należy, w szczególności:
1)
dokonywać kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu;
2)
dokonywać kontroli zgodności wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;
3)
podejmować działania minimalizujące utrudnienia dla ruchu drogowego. Roboty w pasie drogowym powinny być realizowane w możliwie najkrótszym czasie (wielozmianowo) i na możliwie najkrótszych odcinkach;
4)
aktualizować oznakowania dla ruchu z tytułu prowadzonych robót. Z chwilą zakończenia robót lub przerw w ich wykonywaniu (np. w porze nocnej) należy każdorazowo usuwać lub zasłaniać ustawione na czas robót oznakowanie. W przypadku etapowego wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni z dopuszczeniem na nich ruchu w dłuższym okresie czasu należy zapewnić tymczasowe oznakowanie poziome w okresie przejściowym.

Rozdział  3

Prace związane z utrzymaniem i prowadzeniem robót

1.
Przy planowaniu terminów wykonywania robót oraz opracowywaniu organizacji ruchu na czas ich prowadzenia należy uwzględnić:
1)
analizę ruchu w szczególności dobowy rozkład ruchu;
2)
okresy, w których występuje zwiększony ruch sezonowy lub weekendowy;
2.
Prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego natężenia, powinny być wykonywane w tych porach, w szczególności w porze nocnej;
3.
Zaleca się, aby w porze nocnej wykonywane były prace, takie jak:
1)
mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni;
2)
wymiana barier, w szczególności w pasach rozdziału dróg klasy A i S;
3)
regulacje studzienek w jezdni i innych elementów dróg na jezdni dwupasowej w terenach zabudowanych;
4)
koszenie traw w pasach rozdziału;
5)
malowanie nawierzchni w terenach zabudowanych;
6)
prace, których organizacja ruchu przewiduje zmniejszenie ilości pasów ruchu na drogach o SDR przekraczającym 20 000 pojazdów na dobę;
7)
inne prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami w ruchu pojazdów.
4.
Ustala się, że nieprawidłowości na drodze powinny być usunięte nie później niż w ciągu 48 godz. dla klasy dróg A i S oraz w ciągu 120 godz. dla klasy dróg GP i G od momentu ich stwierdzenia, z wyjątkiem zdarzeń awaryjnych, które należy wykonać zgodnie z pkt 6;
5.
Zdarzeniem awaryjnym jest w szczególności:
1)
uszkodzenie drogi i jej elementów uniemożliwiające bezpieczne z niej korzystanie, w tym ubytki nawierzchni ≤ 5cm głębokości, uszkodzenia drogowych obiektów inżynierskich, uszkodzenia barier ochronnych, balustrad, poręczy, ekranów, znaków drogowych, urządzeń oświetlenia drogi, uszkodzenia ogrodzeń, rozmycia skarp i poboczy;
2)
uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi, które zagraża bezpieczeństwu na samej drodze;
3)
pozostawanie na drodze elementów obcych, w tym porzuconych przedmiotów, rozsypanych materiałów sypkich, rozlania cieczy bądź substancji mogących spowodować poślizg pojazdów, martwych zwierząt, połamanych gałęzi i pni powalonych drzew, uszkodzonych elementów drogi oraz innych elementów mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu na drodze.
6.
Prace wykonywane w trybie awaryjnym powinny być realizowane w dwóch etapach:
1)
etap I - zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miej sca zdarzenia powinno być rozpoczęte w czasie nie dłuższym niż 60 minut dla klasy drogi A i S oraz w czasie nie dłuższym niż 120 minut dla klasy GP i G od momentu otrzymania zgłoszenia. Zabezpieczenie powinno być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo konstrukcji;
2)
etap II - likwidacja zagrożenia. Likwidację zagrożenia należy dokonać w czasie niezbędnym do jego realizacji i adekwatnym do skali awarii. Niezależnie jednak od długości czasu trwania należy trwale zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu, aż zagrożenie zostanie całkowicie usunięte.
7.
Mycie istniejącego oznakowania pionowego jest:
1)
kompleksowe - mycie 2 razy w roku;
2)
interwencyjne - mycie w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia oznakowania.
8.
Mycie ekranów przeźroczystych, akustycznych i osłon przeciwchlapaniowych oraz poręczy jest:
1)
kompleksowe - pozimowe mycie 1 raz w roku;
2)
interwencyjne - w terminie do 7 dni od momentu stwierdzenia zabrudzenia elementu w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym według potrzeb.
9.
Roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) powinny być wykonywane w ramach określonych przedmiarem zakresów i rodzajów robót, wskazanych w zakresie zaakceptowanym indywidualnie dla każdego obwodu drogowego przez Dyrektora Oddziału lub Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami.

Roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) - "kompleksowe" powinny być realizowane w terminach ustalanych przez Dyrektora Oddziału lub Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, przy czym:

-
roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) wiosenne należy zakończyć do 15 czerwca każdego roku,
-
roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) jesienne należy zakończyć do 31 października każdego roku.

Roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) z wyjątkiem zdarzeń awaryjnych nie powinny być prowadzone w okresie wakacyjnym.

W każdym miesiącu poprzedzającym określony etap robót konserwacyjnych, w terminach ustalonych przez Dyrektora Oddziału lub Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, i każdego roku należy dokonać przeglądu stanu nawierzchni i wyspecyfikować miejsca, w których powinny być wykonane roboty wraz z fizycznym wyznaczeniem tych miejsc na nawierzchni.

10.
Roboty konserwacyjne (remonty cząstkowe) - "doraźne" należy wykonywać na bieżąco, w każdym przypadku, kiedy stwierdzony zostanie ubytek nawierzchni o głębokości większej niż 3 cm.

Naprawy nawierzchni należy dokonywać tak, aby ubytek został trwale uzupełniony przy czym do niezbędnych prac zabezpieczających należy przystąpić bezzwłocznie, poprzez oznakowanie i ewentualnie niezbędną naprawę doraźną, np. masą mineralno-asfaltową na zimno wykonaną w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu stwierdzenia.

Naprawy docelowe należy dokonywać masą na gorąco bezzwłocznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

11.
Prace związane z oznakowaniem poziomym należy realizować jako:
1)
niezbędną odnowę oznakowania poziomego - realizowaną w okresie do 15 czerwca każdego roku;
2)
doraźne całoroczne utrzymanie oznakowania poziomego - realizowane w ciągu całego roku.

Rozdział  4

Wymagania dla czynności utrzymaniowych

Warunki realizacji i efekty do osiągnięcia wykonanych czynności utrzymaniowych określa poniższa tabela:
Lp.Czynność utrzymaniowaWarunki realizacji i efekty do osiągnięcia
I. ROBOTY KONSERWACYJNE
1.Roboty konserwacyjne nawierzchni1) nawierzchnia jezdni na całej powierzchni utwardzonych elementów drogi, również na drogowych obiektach inżynierskich jest pozbawiona ubytków, wykruszeń i spękań o głębokości ponad 3cm;

2) wykonano roboty konserwacyjne w pełnym zakresie i w określonym terminie;

3) wykonano roboty w trybie awaryjnym z naprawami nawierzchni niezwłocznie, w terminie do 48h;

4) naprawy są wykonane zgodnie ze "sztuką budowlaną" m.in. szczelnie wypełnione spękania, krawędź łaty przylega do krawędzi istniejącej nawierzchni, łata tworzy jedną płaszczyznę z sąsiadującą powierzchnią jezdni, itp.

2.Roboty konserwacyjne nawierzchni chodników, ścieżek rowerowychnawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej jest na całej powierzchni pozbawiona ubytków lub spękań zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.
3.Roboty konserwacyjne nawierzchni dróg dojazdowych/serwisowych1) wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte (dotyczy pierwszego miesiąca każdego kwartału);

2) wszelkie zagrożenia występujące na nawierzchni zostały zabezpieczone lub naprawione awaryjnie w terminie do 48h po uzyskaniu wiedzy

o ich występowaniu a naprawy docelowe wykonane w terminie do 30 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości;

3) została wykonana okresowa kontrola stanu nawierzchni (dotyczy każdego ostatniego miesiąca kwartału).
II. UTRZYMANIEE ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO
1.Utrzymanie oznakowania poziomego1) niezbędna odnowa oznakowania cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego została wykonana w terminie do 15 czerwca każdego roku;

2) malowanie w miejscach wytartych jest na bieżąco uzupełniane;

3) oznakowanie czyste, czytelne, bez przetarć, dobrze widoczne w dzień i w nocy.

Oznakowanie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

2.Utrzymanie punktowych elementów odblaskowychw ciągu całego roku brakuje nie więcej niż 10% faktycznej ilości elementów odblaskowych na kontrolowanym odcinku. Brakującą ilość należy uzupełnić w czasie nie dłuższym, niż 7 dni od stwierdzenia braków.
3.Utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego - znaki i tablice1) oznakowanie jest kompletne, tzn. znaki ustawione zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu;

2) barwa i odblaskowość lica znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

3) słupki znaków ustawione w pionie;

4) tarcze znaków na wymaganej wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

5) od poziomu jezdni (zachowana jest skrajnia pionowa i pozioma);

6) konstrukcje nośne zgodne z projektem wykonawczym, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie są skorodowane,

4.Utrzymanie barier ochronnych1) bariery są ustawione zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu;

2) odcinki barier są ciągłe, nie dopuszcza się występowania przerw w ciągłości bariery spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym;

3) nie występują uszkodzone elementy, w tym elementy odblaskowe oraz elementy nie połączone ze sobą w sposób trwały,

4) bariery posiadają zachowany warunek równości geometrycznej, nie dopuszcza się odchylenia płaszczyzny barier;

5) przegląd elementów barier szybko i łatwo rozbieralnych wraz z oczyszczeniem wszystkich połączeń minimum raz do roku najpóźniej do końca czerwca.

5.Utrzymanie poduszek zderzeniowych i terminali zderzeniowychwszystkie poduszki i terminale zderzeniowe są kompletne, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, przegląd elementów minimum raz na kwartał.
6.Utrzymanie ekranów akustycznych i przeźroczystychekrany bez ubytków, uszkodzeń oraz nie wykazują prześwity pod podwaliną, kompleksowy przegląd stanu technicznego i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 września każdego roku.
7.Utrzymanie osłon przeciwchlapaniowych, przeciwporażeniowych1) osłony są kompletne, nieuszkodzone;

2) elementy osłon i ich mocowania bez widocznych śladów korozji;

3) kompleksowy przegląd stanu technicznego i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 września każdego roku.

8.Utrzymanie poręczy ochronnych i balustrad1) poręcze i balustrady są kompletne

i nie zdeformowane;

2) powłoki ochronne elementów stalowych bez uszkodzeń i widocznych śladów korozji;

3) elementy mocujące kotwy kompletne, bez widocznych śladów korozji;

4) niezbędna odnowa powłok ochronnych została wykonana zgodnie z terminem do 30 czerwca każdego roku.

9.Utrzymanie wygrodzeń i ogrodzeń1) ciąg wygrodzeń nie wykazuje wad, usterek lub ubytków, tworzy ciągłą barierę, bez przerw, widocznej korozji. Elementy ogrodzenia bez odchyleń od pionu (odchylenie płaszczyzny siatki nie większe niż 5 stopni od pionu);

2) na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby.

10.Utrzymanie osłon przeciwolśnieniowych1) ciągi osłon są kompletne, osłony są stabilnie zamocowane, proste i łącznie tworzące jednolitą efektywną powierzchnię ochrony przeciwolśnieniowej;

2) na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby.

11.Utrzymanie punktów referencyjnych na jezdni1) wszystkie punkty referencyjne są oznaczone w sposób prawidłowy;

2) punkty referencyjne wymagające wymiany na jezdni zostaną wymienione w terminie do 15 czerwca każdego roku.

12.Utrzymanie słupków referencyjnych, odnowienie oznakowania, wymiana1) wszystkie słupki referencyjne są prawidłowo oznaczone i system jest kompletny;

2) niezbędne oznaczenia słupków referencyjnych

zniszczonegozostały odnowione w terminie do 15 czerwca każdego roku.
13.Utrzymanie punktów granicznych i świadków punktów granicznych1) punkty graniczne i świadki punktów granicznych pasa drogowego są kompletne

(na odcinkach o wyznaczonej granicy pasa drogi);

2) punkty graniczne i świadki punktów granicznych są proste i trwale ustabilizowane w gruncie.

14.Utrzymanie osłon zabezpieczających U-15b1) osłony są kompletne i w pełni sprawne technicznie;

2) kontrola i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości na bieżąco.

15.Utrzymanie oznakowania azyli w ciągu dróg1) oznakowanie azyli jest kompletne i prawidłowo zamocowane w nawierzchni;

2) kontrola i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości na bieżąco.

16.Mycie istniejącego oznakowania pionowego - znaki i tablice1) znaki i tablice zostały kompleksowo umyte

2 razy w roku;

2) znaki i tablice zostały interwencyjnie umyte w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia oznakowania;

3) znaki i tablice znaków są czyste, czytelne, dobrze widoczne w dzień i w nocy, konstrukcje czyste, bez graffiti;

4) lica znaków i tablic w okresie zimowym są odśnieżone i wolne od lodu.

17.Mycie ekranów akustycznych i osłon rzeciwchlapaniowych1) ekrany akustyczne i osłony przeciwchlapaniowe zostały umyte kompleksowo
w terminie pozimowego mycia 1 raz w roku lub według otrzymanej instrukcji obsługi;

2) interwencyjne mycie zanieczyszczonych ekranów akustycznych i osłon przeciwchlapaniowych w terminie do 7 dni od stwierdzenia patrolu drogi;

3) ekrany i osłony przeciwchlapaniowe są czyste, pozbawione zabrudzeń eksploatacyjnych, graffiti i elementów reklam.

18.Mycie poręczy ochronnych i balustradwszystkie poręcze ochronne oraz balustrady zostały umyte 1 raz w roku, w terminie do 15 czerwca każdego roku.
19.Mycie całej konstrukcji ustrojów nośnych i podpór obiektów nad drogami1) raz w roku, w terminie do 15 czerwca każdego roku;

2) usunięcie z mytych powierzchni zanieczyszczeń pogarszających ich wygląd oraz usunięcie zanieczyszczeń szkodliwych dla betonu, zbrojenia lub stali, czyli przede wszystkim usunięcie błota, brudnych zacieków i przebarwień, soli, olejów, smarów oraz produktów korozji betonu i stali.

20.Mycie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich1) usunięcie z mytych powierzchni zanieczyszczeń pogarszających ich wygląd oraz usunięcie zanieczyszczeń szkodliwych dla betonu, zbrojenia lub stali, czyli przede wszystkim usunięcie błota, brudnych zacieków i przebarwień, soli, olejów oraz smarów;

2) usunięcie produktów korozji ługującej (zacieków i wykwitów soli) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną elementu;

3) raz w roku, najpóźniej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

W przypadku obiektów niewyposażonych w krawężniki, gzymsy należy myć częściej,

w miarę potrzeb, każdorazowo po stwierdzeniu zanieczyszczeń spowodowanych zaciekami z pomostu i nie rzadziej niż raz na kwartał.
21.Utrzymanie odwodnienia liniowego1) elementy odwodnienia linowego są kompletne, nie posiadają uszkodzeń, betonowe elementy nie posiadają wykruszeń, a system w pełni spełnia funkcję odwadniania korpusu drogi;

2) ciągi odwodnienia są czyste, pozbawione

zanieczyszczeń ograniczających spływ wody;

3) elementy pokryw studni i wpustów ulicznych są kompletne i całe;

4) elementy rowów pozbawione namułu i innych zanieczyszczeń ograniczających spływ wody;

5) nieprawidłowości usuwane na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby;

6) wszystkie przepusty są drożne ze światłem min. 90 % oraz czyszczenie przepustów minimum dwa razy roku w terminach do 15 czerwca i 15 października każdego roku.

22.Utrzymanie poboczy dróg1) pobocza pozbawione są rozmyć, zniszczeń i

i śladów rozjechań;

2) nieprawidłowości usuwane na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby.

23.Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych1) w zależności od rodzaju urządzenia dylatacyjnego, brak zanieczyszczeń:

a) w bruzdach i zagłębieniach urządzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej oraz strefy chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego,

b) we wszelkich szczelinach oraz wnękach dylatacyjnych,

c) w fartuchach, rynnach i rurach spustowych odwodnienia otwartych urządzeń dylatacyjnych (palczastych);

2) czyszczenie pod blachami maskującymi szczeliny dylatacyjne;

3) oczyszczone wolne przestrzenie między ściankami zaplecznymi przyczółków i tylnymi (pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych (poprzecznie, dźwigarów, płyt pomostu);

4) przepłukane wodą pod ciśnieniem oczyszczone z zanieczyszczeń wkładki gumowe dylatacji modułowych;

5) umyte blachy maskujące;

6) bieżące usuwanie brudnych zacieków

z elementów podpór oraz z elementów ustrojów nośnych tj. ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez nieszczelne urządzenia dylatacyjne;

7) na bieżąco, w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

24.Utrzymanie separatorów i piaskowników wraz z utylizacją zanieczyszczeń1) separatory są czyste, drożne pozbawione zanieczyszczeń ograniczających efektywność systemu odwodnienia;

2) na bieżąco usuwać nagromadzone zanieczyszczenia.

25.Utrzymanie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą1) zbiorniki retencyjne są czyste, pozbawione zanieczyszczeń, skarpy zbiornika wykoszone;

2) na bieżąco usuwać nagromadzenia wokół zbiornika i samym zbiorniku.

26.Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu1) usunięcie produktów korozji ługującej (zacieków i wykwitów soli) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną elementu;

2) w miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz na rok, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku;

3) usuwanie ptasich odchodów z elementów konstrukcyjnych ustroju nośnego powinno być realizowane minimum raz na kwartał.

27.Usuwanie skutków zdarzeń losowych - rozsypanych ładunków z samochodów,1) suwanie wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi pozostawionych w obszarze pasów ruchu i pasów
porzuconych przedmiotów i rozlanych ładunków samochodówawaryjnych lub na poboczu/chodniku, z powiadomieniem odpowiednich służb;

2) przedmioty niemożliwe do natychmiastowego usunięcia powinny zostać bezzwłocznie zabezpieczone i oznakowane do czasu przybycia odpowiednich służb lub sprzętu;

3) odpady i materiały ropopochodne (powstałe w wyniku zdarzeń drogowych i pozostawione przez służby ratownicze w pasie drogowym) należy usunąć przy użyciu odpowiednich środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) czas na usunięcie zagrożeń z drogi - w ciągu

24 godzin, a zabezpieczenie miejsca zdarzenia 60 minut.

28.Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją1) pas drogowy na całej szerokości wolny jest od zanieczyszczeń. Usuwanie martwych zwierząt, zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) z pasa drogowego natychmiast po ich zauważeniu lub otrzymaniu informacji. Postępowanie w przypadku żywych

i rannych zwierząt należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw;

2) na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby;

3) czas na usunięcie zagrożeń z drogi - w ciągu

24 godzin, a zabezpieczenie miejsca zdarzenia 60 minut.

III. ZIELEN W PASIE DROGOWYM
1.Ręczne i mechaniczne1) koszenia z wyłączeniem funkcjonalnego obszaru
koszenie roślinności niskiej,przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji)
z wyłączeniem pnączyodbywać się będą w ściśle określonych terminach z zachowaniem zakresu prac charakterystycznego dla każdego terminu. Wysokość trawy po koszeniu - do 5 cm od powierzchni gruntu.

2) Całkowity czas trwania jednego etapu nie może być dłuższy niż 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych).

3) Skoszoną trawę należy zebrać, wywieźć i zużytkować albo odpowiednio zutylizować:

a) w obrębie systemów odwodnienia - dla zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania, b) na terenie miast oraz gęstej zabudowy mieszkaniowej - dla zachowania odpowiedniej estetyki pasa drogowego;

4) Nie wymaga się zbierania i wywożenia skoszonej trawy na pozostałych obszarach objętych koszeniem.

5) Skoszona trawa w każdym przypadku powinna być usunięta z jezdni, pobocza, chodników i ścieżek rowerowych.

6) 4 koszenia w ciągu roku (2 całe + 2 częściowe.) Terminy i zakresy koszenia określane przez Oddział:

a) w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) nie wykasza się roślinności niskiej w strefach najść i migracji na przejściach górnych i dolnych,

b) nie wykasza się roślinności nadbrzeżnej wzdłuż cieków, rzek.

2.Usuwanie oraz chemiczne zwalczanie roślinności niepożądanej (chwasty, samosiejki, itp.) z obszarów nasadzeń zieleni pełniącej funkcje ozdobne i ochronne1) powierzchnie skupin zostały wypielone w terminie określonym, jak dla kompleksowego koszenia traw;

2) na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby;

3) dopuszcza się stosowanie selektywnych środków chemicznych w miesiącach czerwiec 1 październik.

3.Formowanie żywopłotów, odchwaszczanie podłoża z uporządkowaniem terenu i odwiezieniem gałęzi1) powierzchnie żywopłotów zostały uformowane i oczyszczone we wskazanym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

2) na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby.

4.Zwalczenie gatunków inwazyjnych1) kompleksowe zwalczanie z wyłączeniem funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) w momencie pojawienia się;

2) w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) w okresie lipiec - sierpień coroczny przegląd obszaru stref migracji oraz najść i usuwanie gatunków w miarę ich pojawiania się.

5.Odmłodzenie lub formowanie korony drzew1) z wyłączeniem funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) wskazane drzewa zostały uformowane w określonym zakresie w okresie spoczynku - od 16 października do końca lutego;

2) w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji):

a) na przejściach górnych - wysokość roślinności drzewiastej należy kształtować w taki sposób, aby nie przekraczała 2-2,5 m i była zbliżona do wysokości ogrodzeń lub osłon antyolśnieniowych oraz nie ograniczała możliwości dokonywania kontroli przez służby utrzymaniowe,

b) na przejściach dolnych - roślinność drzewiastą należy usuwać w miejscach, gdzie jej pozostawienie mogłoby doprowadzić do naruszenia lub zawilgocenia obiektu, np. w okolicach podpór, stożków, bezpośrednie sąsiedztwa konstrukcji; należy ją kształtować w sposób zachowujący odpowiednią odległość korony drzewa od znajdującego się w jego sąsiedztwie obiektu. W przypadku zadrzewień tworzących łącznie z konarami i liśćmi prześwit mniejszy niż 4-5 metrów od krawędzi gzymsu, należy wykonać zdecydowaną redukcję korony drzewa,

c) dopuszcza się ogławianie, podcinanie, przycinanie oraz inne formy kształtowania wysokości i pokroju roślinności drzewiastej, tak aby ograniczyć jej wzrost - w zależności od miejscowych uwarunkowań i typu przejścia,

d) materiału pochodzącego z wykoszeń, ogławiania, itp. nie usuwa się z terenu przejść - dopuszcza się jego zrębkowanie, czy też rozrzucenie na powierzchni przejść lub układanie w niewielkie stosy,

e) czynności wykonuje się w terminie październik - marzec po zakończeniu sezonu wegetacyjnego i zakończeniu sezonu lęgowego raz na 2-3 lata.

6.Utrzymanie ciągów ogrodzeń ochronnych z wyłączeniem ogrodzeń dogęszczających dla małych zwierząt w tym płazów1) w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) wykasza się roślinność zielną do wysokości maksymalnej 10 cm, w pasie

o szerokości do 20 cm po obu stronach ogrodzenia;

2) dopuszcza się używanie środków chemicznych w miesiącach czerwiec 1 październik, w pasie o szerokości do 20 cm po obu stronach ogrodzenia zarówno w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt jak i z wyłączeniem funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji);

3) czynności wykonuje się w miarę zaistnienia potrzeby, w miesiącu czerwiec - październik.

IV. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PASIE DROGOWYM
Utrzymanie czystości oraz estetyki1) sprzątanie pozimowe:

a) wszystkie prace po zimowym utrzymaniu wykonuje się w terminie określonym przez Dyrektora Oddziału lub Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami - nie później niż do końca czerwca każdego roku (uzależnione od warunków atmosferycznych), b) powłoki malarskie urządzeń zabezpieczenia ruchu odnowione, o ile występują takie potrzeby;

2) bieżące utrzymywanie czystości w pozostałym okresie:

a) odcinek drogi na całej długości i na wszystkich jej elementach pozbawiony jest piasku i innych zanieczyszczeń,

b) na całej powierzchni pasa drogowego brak jest nieczystości organicznych i nieorganicznych,

c) nawierzchnia dróg, w szczególności w strefie przykrawężnikowej oraz nawierzchnia zamkniętych przejazdów awaryjnych w pasie rozdziału wolna od zanieczyszczeń, zanieczyszczenia usunięte na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby,

d) obiekty mostowe bez zanieczyszczeń nagromadzonych w załomach wystających elementów konstrukcji lub elementów wyposażenia, zanieczyszczenia usunięte w miarę zaistnienia potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
V. URZYMANIE ELEMNTÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
1.Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między elementami1) styki między krawężnikami oraz między krawężnikami a elementami chodnikowymi i nawierzchnią, szczelne bez ubytków;

2) styki między prefabrykatami chodnikowymi, prefabrykatami gzymsowymi, szczelne, bez ubytków;

3) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

2.Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych drogowych obiektów inżynierskich1) elementy betonowe monolitycznych konstrukcji mostowych, belek gzymsowych, elementów podpór i fundamentów bez wykruszeń i lokalnych ubytków;

2) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

3.Utrzymanie sprawności technicznej dylatacji mostowej1) śruby mocujące elementy dylatacji kompletne, bez uszkodzeń, bez śladów korozji, wymienione najpóźniej do 30 czerwca każdego roku;

2) elementy gumowe dylatacji przetarte gliceryną najpóźniej do 30 czerwca każdego roku;

3) śruby w połączeniach dylatacji blokowych, modułowych i palczastych są dokręcone (brak luzów);

4) elementy dylatacji blokowych, modułowych

i palczastych są kompletne;

5) styki elementów pomostu z elementami urządzeń dylatacyjnych szczelne, bez ubytków;

6) elementy systemu odwodnienia dylatacji palczastych (fartuchów oraz ich zakotwień) bez uszkodzeń;

7) styki urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi uszczelnione;

8) bitumiczne przykrycia dylatacyjne bez spękań i rozszczelnień;

9) pozostałe elementy na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby.

4.Utrzymanie prawności technicznej łożysk1) łożyska toczne lub ślizgowe są posmarowane;

2) połączenia śrubowe w konstrukcjach łożysk dokręcone, bez zbędnych luzów;

3) konstrukcja łożyska kompletna bez skorodowanych łączników;

4) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

5.Utrzymanie elementów odwodnienia obiektu1) połączenia rur odwodnienia szczelne;

2) wpusty wyposażone w kratki ściekowe, kompletne (bądź doraźnie zabezpieczone);

3) kanalizacja deszczowa kompletna i bez uszkodzeń;

4) elementy prefabrykowanych skarpowych ścieków odwadniających bez wzajemnych przemieszczeń, bez uszkodzeń oraz bez ubytków

w uszczelnieniu pomiędzy nimi;

5) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

6.Utrzymanie skarp i stożków przy obiektowych1) stożki i skarpy bez lokalnych wyrw, zapadlisk

i ubytków ziemi;

2) elementy prefabrykowane umocnień stożków

i skarp stanowią jedną płaszczyznę, bez uskoków i nierówności;

4) styki między prefabrykatami umocnień i skarp uszczelnione i bez pęknięć;

5) elementy umocnień skarp i stożków bez śladów podmycia;

6) schody skarpowe oraz prefabrykaty konstrukcji oporowych betonowych bez lokalnych ubytków i wy kruszeń;

7) siatki koszy i materace gabionowe z kompletnym wypełnieniem, bez uszkodzeń,

8) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

VI. INNE
1.Utrzymanie miejsc do ważenia pojazdów ciężarowych1) stanowisko spełnia wszystkie wymagania dotyczące miejsc do ważenia pod kątem stanu nawierzchni, w tym równości nawierzchni, wnęk wagowych, malowania;

2) nawierzchnia parkingu pozbawiona jest ubytków, wykruszeń i spękań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i wyłączająca miejsce do ważenia z użytkowania z punktu widzenia zgodności z warunkami określonymi w przepisach szczególnych;

3) w obrębie parkingu zachowana jest estetyka otoczenia, brak jest śmieci, kosze są opróżnione, nawierzchnia pozamiatana, pas drogowy w obrębie parkingu wykoszony na wymaganą minimalną szerokość;

4) utrzymanie na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby;

5) kontrola, co najmniej dwa razy w roku - pierwszy przegląd do końca lutego, drugi - do końca września każdego roku.

2.Utrzymanie parkingów w zarządzie GDDKiA1) nawierzchnia parkingu, w części jezdni i elementów chodnikowych jest czysta;
2) w obrębie parkingu zachowana jest estetyka otoczenia, brak jest śmieci, kosze są opróżnione, nawierzchnia pozamiatana, pas drogowy w obrębie parkingu wykoszony na wymaganą minimalną szerokość;

3) toalety czyste, opróżnione;

4) utrzymanie w miarę zaistnienia potrzeby.

3.Utrzymanie na obiektach elementów metalowych, w tym oczyszczenie z rdzy, gruntowanie miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową1) prace zostały wykonane w miarę zaistnienia potrzeby;

2) elementy bez śladów rdzy i korozji, zabezpieczone farbą podkładową i nawierzchniową.

4.Utrzymanie innych elementów betonowych - oczyszczenie powierzchni, gruntowanie, malowanie farbą nawierzchniową1) prace zostały wykonane w terminie

do 30 września każdego roku;

2) powierzchnia równa, bez wykruszeń (dotyczy nowych obiektów), ubytków, pomalowana w miejscach tego wymagających.