Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1996.5.11

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1996 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 1996 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1996 r. wyniosło 842,90 zł.

W związku z tym, od 1 czerwca do 31 sierpnia 1996 r.:

1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 126,44 zł (15% wyżej wymienionego wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 1685,80 zł (200% wymienionego wyżej wynagrodzenia).