Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.3.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 kwietnia 1992 r.
w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22, Nr 74, poz. 439 i z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.   Banki odprowadzają na rachunki rezerw obowiązkowych w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej "NBP", część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych, zgromadzonych na rachunkach związanych z działalnością gospodarczą, na rachunkach oszczędnościowych i innych rachunkach z zastrzeżeniem ust. 2. Rezerwa odprowadzana jest w złotych.
2. Rezerw obowiązkowych nie odprowadza się od środków:
1) 1  przyjętych od innego banku, w tym z tytułu:
a) emisji papierów wartościowych w związku z restrukturyzacją banku,
b) sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu,
2) 2  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Funduszu Współpracy Wspólnot Europejskich,
3) 3  budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację i modernizację rolnictwa i jego otoczenia oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej płatnych na każde żądanie.
3.   4  Rezerwę obowiązkową podlegającą odprowadzeniu na rachunek rezerw stanowi wyrażona w procentach część środków pieniężnych w złotych i równowartość walut obcych w złotych, o których mowa w ust. 1, zgromadzonych na rachunkach:
w złotychrównowartość walut obcych w złotych
1) płatnych na każde żądanie23%0,75%
2) terminowych10%0,50%
4.  Bank może odprowadzić na rachunek rezerw obowiązkowych środki pieniężne w wysokości niższej od określonej w ust. 3, jednakże nie mniej niż 50% tej wielkości, jeżeli zobowiąże się wobec NBP do utrzymania w swoich kasach stałego zapasu gotówki w złotych w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą rezerwy, obliczoną zgodnie z ust. 3, a wielkością rezerwy odprowadzonej na rachunek rezerw, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
§  2.
1.   Podstawę do naliczenia rezerwy obowiązkowej stanowi stan środków na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odprowadza się rezerwę.
2. 5  Do środków:
1) płatnych na każde żądanie, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - zalicza się zgromadzone w banku wszystkie środki pieniężne z wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 2, jeżeli nie jest zadeklarowany termin ich przechowywania na rachunkach,
2) terminowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - zalicza się zgromadzone w banku środki pieniężne z wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 2, jeżeli jest zadeklarowany termin przechowywania środków na rachunku
3. Banki naliczają rezerwy obowiązkowe stosując wzór określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
4. Rezerwy obowiązkowe podlegają odprowadzeniu w dniu 20 każdego miesiąca.
5. 6  Banki składają w jednostkach organizacyjnych NBP prowadzących ich rachunki deklarację w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych, a w razie odprowadzenia na rachunek rezerw obowiązkowych środków pieniężnych w wielkości niższej od wynikającej ze stopy rezerwy obowiązkowej określonej w § 1 ust. 3 przekazują tym jednostkom również:
1) zamieszczone w deklaracji dane dotyczące wysokości utrzymywania zapasu gotówki w kasach banku,
2) 7  informacje dekadowe o stanie gotówki w kasach banku w poszczególnych dniach dekady,

stosując wzory określone w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.

6. Banki nowo tworzone składają deklarację w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych i wielkości zapasu gotówki w kasach banku po upływie miesiąca od podjęcia działalności statutowej.
7. 8  Banki spółdzielcze odprowadzają rezerwy obowiązkowe za pośrednictwem banku, w którym są zrzeszone.
8.   9  Bank krajowy, który zawarł z innym bankiem umowę o prowadzenie jego rachunku bieżącego zobowiązany jest wobec NBP do regulowania za ten bank wierzytelności z tytułu rezerwy obowiązkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  3.   10  Banki odprowadzają rezerwy obowiązkowe na rachunki "Rezerw obowiązkowych", prowadzone przez jednostki organizacyjne NBP, odrębnie dla:
1) "Rezerwy obowiązkowej nieoprocentowanej" - w wysokości 10% sumy środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, o których mowa w § 1 ust. 3, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5;
2) "Rezerwy obowiązkowej oprocentowanej" - w części przekraczającej 10% sumy środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, o których mowa w § 1 ust. 3, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
§  4. 11
1.    Sprawdzenia zgodności stanu środków wykazanego przez bank w deklaracji w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych i wielkości zapasu gotówki w kasach banku ze stanem wynikającym ze sprawozdania bilansowego banku dokonują:
1) Centrala NBP w odniesieniu do banków, które przedkładają sprawozdania bilansowe w Centrali NBP,
2) bank w stosunku do banków spółdzielczych, o których mowa w § 2 ust. 7.
2. Zgodność stanu gotówki w kasach banku wykazanego przez bank w informacji, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 z zapasem gotówki wynikającym z bankowych dokumentów kasowych sprawdzają:
1) oddziały okręgowe NBP w odniesieniu do banków posiadających rachunki rezerw w NBP,
2) banki zrzeszające banki spółdzielcze.
§  5.
1.   Kwota rezerw obowiązkowych na rachunku "Rezerwa obowiązkowa oprocentowana" podlega oprocentowaniu - według stopy redyskonta weksli obowiązującej w okresie utrzymania rezerwy na rachunku rezerw z zastosowaniem współczynnika 0,5.
2. 12  Odsetki od środków na rachunku rezerw obowiązkowych w NBP naliczają w okresach miesięcznych jednostki organizacyjne NBP prowadzące rachunki banków do 30 dnia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
3.   13  Odsetki, o których mowa w ust. 2 przelewane są w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu kwartału na rachunek odbiorcy odsetek lub na inny odrębnie wskazany rachunek.
4.   14  Banki uiszczają na rzecz NBP odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne NBP prowadzące rachunki banków:
1) w razie naruszenia obowiązku utrzymywania rezerwy w wysokości określonej zgodnie z § 1 ust. 3 i 4 - od różnicy pomiędzy kwotą rezerwy obowiązkowej, która podlega odprowadzeniu na rachunek rezerw, a kwotą odprowadzoną na ten rachunek,
2) w razie utrzymywania zapasu gotówki w kwocie niższej od określonej w deklaracji - od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zadeklarowaną a rzeczywistą kwotą zapasu.
5. Stawka odsetek, o których mowa w ust. 4 wynosi trzykrotność stopy oprocentowania kredytu refinansowego, obowiązującej w okresie, za który należą się odsetki.
§  6. Traci moc zarządzenie Nr 9/90 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie rezerw obowiązkowych banków w złotych (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 18, Nr 11, poz. 20, Nr 12, poz. 33, Nr 14, poz. 40 i z 1991 r. Nr 10, poz. 28).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 1992 r. i ma zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu maju 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 15

DEKLARACJA

w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych i wielkości zapasu gotówki w kasach banku

1. Bank ................................. informuje, że należna

rezerwa obowiązkowa obliczona na podstawie środków

pieniężnych w złotych i równowartości walut obcych w złotych

zgromadzonych na rachunkach w Banku wynosi:

Lp.Wyszczególnienie rachunkówStan środków na koniec miesiąca

.....................199..r

Należna rezerwa obowiązkowa od depozytów
bankowychw złotychrównowartość walut obcych w złotychzłotowychrównowartość walut obcych w złotychrazem

rubr. 5+6

miliony złotych
1234567
1.Rachunki środków ogółem

z tego:

1.1.płatne na każde żądanie
1.2.terminowe
2.Kwota rezerwy obowiązkowej nieoprocentowana

/10% poz. 1 rubr. 3,4/

xx
3.Kwota rezerwy obowiązkowej oprocentowana

/poz. 1 rubr. 5,6,7 - poz. 2 rubr. 5,6,7/

xx

2. Informujemy, że stan środków na ......... 199 ... r. wynosi:

1/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Funduszu

Współpracy Wspólnot Europejskich ................ mln zł,

2/ budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację i

modernizację rolnictwa i jego otoczenia, Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki

wodnej płatnych na każde żądanie ................ mln zł,

3/ z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na

restrukturyzację banku oraz sprzedanych z przyrzeczeniem

odkupu drugiemu bankowi ......................... mln zł.

3. Bank zobowiązuje się do:

1/ utrzymywania stałego zapasu gotówki w kasach w złotych,

który zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia nr 3/92 Prezesa

Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1992 r. w

sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania

rezerw obowiązkowych banków będzie wynosił...............

mln zł /słownie:................................. mln zł/

z tego:

a/ ..................... mln zł pomniejsza kwotę należnej

rezerwy nieoprocentowanej,

b/ ..................... mln zł pomniejsza kwotę należnej

rezerwy oprocentowanej;

2/ przekazywania informacji dekadowych o stanie gotówki w

kasach banku w poszczególnych dniach dekady, pierwszego

dnia roboczego po zakończeniu dekady.

4. Bank odprowadza w dniu 20 ......... 199 ... r. na rachunki

rezerw obowiązkowych w NBP kwotę .......... mln zł /słownie:

................................ mln zł/,

z tego na rachunek:

a/ "Rezerwa obowiązkowa nieoprocentowana" kwotę ..........

mln zł,

b/ "Rezerwa obowiązkowa oprocentowana" kwotę .............

mln zł.

Objaśnienia:

1/ w ust. 1 w tabeli Lp. 1 kol. 3 i 4 należy wykazać stan środków wynikający z bilansu banku pomniejszony o kwotę określoną w ust.2,

2/ ustęp 3 należy przekreślić w całości, jeżeli bank nie zamierza korzystać z możliwości odprowadzania rezerw obowiązkowych w wysokości niższej od wynikającej z obliczeń rezerwy według obowiązującej stopy rezerw obowiązkowych /§ 1 ust. 3 zarządzenia,

3/ w ust. 4 lit. a należy wykazać różnicę pomiędzy kwotą należnej rezerwy obowiązkowej /ust.1, tabela Lp. 2 kol. 7/, a kwotą zadeklarowanego stałego zapasu gotówki w kasach banku /ust. 3 pkt 1 ppkt a/, natomiast w ust. 4 lit. b różnicę pomiędzy kwotą należnej rezerwy /ust. 1 tabela Lp. 3 rub. 7/, a kwotą zadeklarowanego stanu gotówki /ust. 3, pkt 1 ppkt b/,

4/ jednostki organizacyjne NBP prowadzące rachunki banków przekazują - 21 dnia każdego miesiąca - do Centrali NBP fotokopie sporządzonych przez banki deklaracji w sprawie należnej wysokości reżerwy obowiązkowej i wielkości zapasu gotówki w kasach banku,

5/ Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP w odniesieniu do banków, których rachunki prowadzi Departament Rachunków Banków, informuje oddziały okręgowe NBP o deklarowanym i wynikającym z informacji banku dziennym stanie gotówki /za okres od 20 dnia miesiąca, w którym bank odprowadza rezerwę do 19 dnia miesiąca następnego poprzedzającego dzień odprowadzania na nowo naliczonej rezerwy/ do końca miesiąca kalendarzowego,

6/ oddziały okręgowe NBP informują Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP o różnicach w stanie gotówki, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.

Sporządził......................... ................

/nazwisko, telefon/ /podpis za Bank/

........, dnia....199...r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 16

Bank

....................

....................

.........................................

.........................................

/nazwa jednostki organizacyjnej NBP/banku

prowadzącej rachunek rezerw/

Informacja dekadowa o stanie gotówki w kasach banku.

Informujemy, iż rzeczywiste kwoty zapasu gotówki w kasach

Banku zaliczone w wysokości ......... mln zł, zgodnie z

deklaracją w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych i

wielkości zapasu gotówki w kasach banku, do rezerwy

obowiązkowej od prowadzonej w dniu 20 ............. 199... r.,

wynosiły:

Data Stan konta 111

----------------- "złote - rezydent"

/dzień, m-c, rok/ w mln zł

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

Sporządził: ................... Za Bank

/nazwisko, telefon/

.......................

/Główny Księgowy/

.................................. 199... r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 17

Bank ..............................

Zestawienie danych stanowiących podstawę naliczenia i

sprawdzenia rezerw obowiązkowych (według planu kont "BPK-

91" wprowadzonego zarządzeniem nr 24/90 Prezesa NBP z dnia

31.12.1990 r.)

(w mln zł)

Lp.Rodzaj środków

Konta ewidencjonujące

Rezerwa obowiązkowa od środków w złotychRezerwa obowiązkowa od środków w walutach obcych
Pozycja sprawozdania bilansowegoKwota środków w złotych według bilansu na

..........

Pozycja sprawozdania bilansowegoKwota równowartości walut obcych w złotówkach według bilansu na

..........

123456
I.Płatne na każde żądanie ogółem
z tego:Sytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
1)pasywa kont: 171, 1812, 25x1poz. 18 kol. 1poz. 18 kol. 3
1822, 2511, 2521, 2531,poz. 21 kol. 1+2poz. 21 kol. 3+4
2541, 2751, 271, 281poz. 22 kol. 1+2poz. 22 kol 3+4
282, 283, 284, 285, 286poz. 27 kol. 1+2poz. 27 kol. 3+4
poz. 40 kol. 1+2poz. 40 kol. 3+4
poz. 44 kol. 1+2poz. 44 kol. 3+4
poz. 48 kol. 1+2poz. 48 kol. 3+4
poz. 49 kol. 1+2poz. 49 kol 3+4
2)budżet państwa i fundusze pozabudżetoweSytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
poz. 54. kol 1+2poz. 54 kol. 3+4
pasywa kont: 3111, 3113poz. 56 kol 1poz. 56 kol. 3
312, 313, 3311, 3312,poz. 57 kol. 1poz. 57 kol. 3
3313, 3314poz. 65 kol. 1poz. 71 kol. 3
poz. 68 kol. 1poz. 74 kol. 3
poz. 71 kol. 1
poz. 74 kol. 1
3)budżety gminSytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
pasywa kont:poz. 59 kol. 1+2poz. 59 kol. 3+
321, 323, 324, 341poz. 61 kol. 1poz. 61 kol. 3
poz. 62 kol. 1poz. 62 kol. 3
poz. 77 kol. 1poz. 77 kol. 3
4)oszczędnościowe płatne na każde żądanie
Sytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
pasywa kont: poz. 32 kol. 1+2poz. 32 kol. 3+4
261, 2651poz. 36 kol. 1+2poz. 36 kol. 3+4
II.Terminowe ogółem
z tegoSytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
1)pasywa kont: 4722poz. 19 kol. 1poz. 19 kol. 3
173, 1832, 2512,2514,poz. 23 kol. 1+2poz. 23 kol. 3+4
2515, 2522, 2524, 2525,poz. 30 kol. 1+2poz. 30 kol. 3+4
2532, 2534, 2535, 2542,poz. 38 kol 1+2poz. 38 kol. 3+4
2544, 2545, 262, 264, poz. 46 kol 1+2poz. 46 kol. 3+4
2652, 266, 272, 274, 2752,poz. 79 kol. 1+2poz. 79 kol. 4
451, 452, 276, 631 (warunkowo)1poz. 98 kol. 1+2
Odnośnik 1)Załącznik A Formularz 4Załącznik A Formularz 4
- jeżeli pożyczkodawcą nie jest bank oraz jeżeli została wyrażona zgoda przez GINB na taką kwalifikację pożyczki w bilansiepoz. 10.1.1. kol (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
poz. 10.1.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
poz. 10.1.3. kol. (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
poz. 10.1.4. kol. (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
poz. 10.1.5. kol. (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
poz. 10.1.6. kol. (1+3+4+5+6+7+8)poz. 10.2.3

kol. (1+3+4+5+6+7+8)

2)budżet państwa i fundusze pozabudżetoweSytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
poz. 55 kol. 1poz. 55 kol. 3
pasywa kont: 3112, 3321,poz. 66 kol. 1poz. 72 kol. 3
3322,3323,3324poz. 69 kol. 1poz. 75 kol. 3
poz. 72 kol. 1
poz. 75 kol. 1
3)budżety gminSytuacja miesięcznaSytuacja miesięczna
pasywa kont: 322, 342poz. 60 kol. 1poz. 60 kol. 3
poz. 78 kol. 1poz. 78 kol. 3
4)depozyty terminowe nierezydentów
Załącznik A Formularz 5Załącznik A

Formularz 5

pasywa kont: 3112, 322,
332, 342, 25x2, 25x4, 262poz. 10.1. kol 3+5poz. 10.1. kol 4+6
264, 2652 cz., 272, 274poz. 10.2. kol. 3+5poz. 10.2. kol. 4+6
2752 cz.
Ogółem środki (suma I + II)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 18

...................................

/nazwa Banku posiadającego rachunek

bieżący w NBP/

............. ......

/miejscowość/ /data/

Zobowiązanie

do regulowania wierzytelności z tytułu rezerwy obowiązkowej.

W związku z umową rachunku bieżącego pomiędzy naszym Bankiem,

a Bankiem ...................................................

.............................................................

zwanym dalej "klientem" zobowiązujemy się do dokonywania za

"klienta" z naszego rachunku bieżącego:

1/ przelewu środków pieniężnych na rachunek rezerw obowiązkowych prowadzony przez NBP dla naszego klienta, w terminie określonym w § 2 ust. 4 zarządzenia nr 3/92 Prezesa NBP z dnia 17 kwietnia 1992 r.,

2/ uiszczania na rzecz NBP odsetek w razie:

a/ odprowadzenia przez klienta niższej kwoty rezerwy od podlegającej odprowadzeniu na rachunek rezerw,

b/ utrzymywania zapasu gotówki w kasach banku klienta w kwocie niższej od określonej w deklaracji.

............................ .........................

/podpisy za Bank posiadający /podpisy za Bank pełniący

rachunek bieżący w Banku rolę korespondenta/

będącym korespondentem/

Przekazano kopię do NBP:

1/ Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

2/ Departament Rachunków Banków

1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia Nr 3/94 z dnia 28 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1994 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu lutym 1994 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
2 § 1 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
3 § 1 ust. 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia Nr 10/92 z dnia 7 lipca 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia,

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 3/94 z dnia 28 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1994 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu lutym 1994 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

4 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 10/92 z dnia 7 lipca 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia,

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia Nr 3/94 z dnia 28 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1994 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu lutym 1994 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

5 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 10/92 z dnia 7 lipca 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
6 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
7 § 2 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.
8 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.
9 § 2 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.
10 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
11 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.
12 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
13 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.
14 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.
15 Załącznik Nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 10/92 z dnia 7 lipca 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia,

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia,

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 3/94 z dnia 28 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1994 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu lutym 1994 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

16 Załącznik Nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia Nr 13/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu wrześniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia,

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.

17 Załącznik Nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 10/92 z dnia 7 lipca 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 1992 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 3/94 z dnia 28 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 1994 r., z tym że zmiany te mają zastosowanie do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu lutym 1994 r. - zobacz § 2 powołanego zarządzenia.

18 Załącznik Nr 4 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia Nr 1/93 z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1993 r.