Wysokość stawki obowiązującej w roku 2022 i koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2022.11

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2022 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2022 i kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2022

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi (Dz. U. poz. 2073) ogłasza się, co następuje:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2022 wynosi 0,005051%;

2) wysokość kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2022 wynosi 342 856 zł, przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660 i 872), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2022, w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wynosi 52 015 zł,

b) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2021, w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wynosiła 69 883 zł,

c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2021, w części przypadającej na koszty nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wyniosła 360 724 zł.