Wysokość stawki obowiązującej w roku 2020 i wysokość kosztów nadzoru, o których mowa § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady... - OpenLEX

Wysokość stawki obowiązującej w roku 2020 i wysokość kosztów nadzoru, o których mowa § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, do pokrycia w 2020 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.4

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2020 i wysokości kosztów nadzoru, o których mowa § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, do pokrycia w 2020 roku

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. poz. 258) ogłasza się, że:
1)
wysokość stawki obowiązującej w roku 2020 wynosi 0,009631 %;
2)
wysokość kosztów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, zwanych dalej "kosztami nadzoru", do pokrycia w 2020 roku wynosi 170 044 990 zł, przy uwzględnieniu, że:
a)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2020 wynosi 199 766 326 zł, z czego kwota 20 205 382 zł stanowi 16,5% planowanych na rok 2020 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217),
b)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2019 wynosiła 218 459 424 zł, z czego kwota 11 081 820 zł stanowiła 16,5% planowanych na rok 2019 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
c)
wysokość wykonanych kosztów nadzoru w roku 2019 wynosiła 188 738 088 zł, z czego kwota 19 116 421 zł stanowiła 16,5% wykonanych na rok 2019 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.