Dz.Urz.KNF.2018.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek i wartości współczynników korygujących dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz wartości współczynnika zmiany kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 2018 r.

Na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2385), zwanego dalej "rozporządzeniem", dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, ogłasza się, co następuje:
1) wysokość stawki, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2018 r. wynosi:
a) dla grupy I - 2,5204 %,
b) dla grupy II - 4,3193 %,
c) dla grupy III - 0,3058 %,
d) dla grupy IV - 0,0017 %,
e) dla grupy V - 0,0020 %;
2) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w 2018 r. wynosi 113,01%;
3) wartość współczynnika, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 6, dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w 2018 r. wynosi:
a) dla grupy I - 0,784120 %,
b) dla grupy II - 1,343788 %,
c) dla grupy III - 0,095126 %,
d) dla grupy IV - 0,000544 %,
e) dla grupy V - 0,000631 %.