Dz.Urz.MON.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa 1

Na podstawie § 11 ust. 2 i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 479) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów świadczeń wymienionych w § 14 ust. 1 rozporządzenia, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa w 2019 r., ustalona odrębnie dla państwa i miejscowości, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę, określa załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 13).