Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1997.13.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1997 r.

OBWIESZCZENIE
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 września 1997 r.
w sprawie wysokości oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach lokat terminowych.

1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych w NBP na rachunkach lokat terminowych w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu Nr A/2/97 Prezesa NBP z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu otwierania i prowadzenia w Narodowym Banku Polskim rachunków lokat terminowych w złotych dla krajowych osób fizycznych" wynosi:
1) dla lokat 180-dniowych - 21,5%
2) dla lokat 270-dniowych - 22,5%

w skali rocznej.

2. Stawki oprocentowania określone w ust. 1 obowiązują od 15 września 1997 r.