Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.13.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 września 1991 r.
w sprawie wysokości opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na biegłych księgowych i wynagrodzeń dla członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych i innych egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów.

Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 152 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 75, poz. 329) zarządza się, co następuje:
§  1. Opłaty za egzamin na biegłych księgowych wynoszą:
1) za egzamin z każdego przedmiotu 100.000,- zł
2) za egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu 200.000,- zł.
§  2. Ustala się wysokość wynagrodzeń i honorariów dla członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych i innych egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów określonych w załączniku do zarządzenia.
§  3. Traci moc zarządzenie nr 74 Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wysokości opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na biegłych księgowych i wynagrodzeń dla członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych i innych egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 18, poz. 48).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

Wynagrodzenia i honoraria za prace związane z działalnością Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych

Lp.Rodzaj pracWynagrodzenie otrzymuje/ąWysokość wynagrodzenia w zł
1234
1Za opracowanie każdego zdania wchodzącego w skład tematu do egzaminu pisemnego zależnie od stopnia trudności wg oceny PKESpecjaliści z poszczególnych przedmiotów40.000-280.000
2Za opinię tematu do egzaminu pisemnegoSpecjaliści z poszczególnych przedmiotów30% wynagrodzenia autorów tematów egzaminacyjnych
3Za opracowanie pytań egzaminacyjnych z przedmiotów ustnych zależnie od stopnia trudności wg oceny PKE (za 1 pytanie)Specjaliści z poszczególnych przedmiotów3.000
4Za opinię pytań egzaminacyjnych z przedmiotów ustnych (za 1 pytanie)Specjaliści z poszczególnych przedmiotów1.700
5Za organizację każdej sesji egzaminacyjnej (iloczyn stawki i liczby kandydatów zgłoszonych do egzaminu z całej części I lub II oraz kandydatów zgłoszonych do egzaminów poprawkowych)Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego1.700
6Za udział w sesji egzaminacyjnej (podstawa obliczenia jak w pkt 5)Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie PKE uczestniczący w zespole egzaminacyjnym2.200
7Za weryfikację każdej pracy pisemnej (iloczyn ustalonej stawki i liczby zweryfikowanych prac egzaminacyjnych)jak pkt 62.200
8Za poprawienie pisemnej pracy egzaminacyjnejEgzaminatorzy - specjaliści z poszczególnych przedmiotów20.000
9Za każdy egzamin ustnyjak pkt 810.000
10Za weryfikację oceny pisemnej wystawionej przez innego egzaminatora w związku z odwołaniem się kandydata łącznie z zaprojektowaniem umotywowania odpowiedzijak pkt 825.000
11Za weryfikację wniosków o dopuszczenie do egzaminuCzłonkowie Podkomisji Weryfikacyjnej PKE2.200
12Za weryfikację tematów i pytań egzaminacyjnychCzłonkowie Podkomisji Programowej PKE40% kwot wypłacanych za prace objęte pkt 1 i 3
12Za nadzorowanie egzaminu pisemnego (ryczałt za 1 egzamin - 5 godz.)jak pkt 860.000