Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2008.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 stycznia 2008 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 stycznia 2010 r. (DZ0110).

W związku z pkt 10 ppkt 3 listu emisyjnego nr 5/2000 Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 stycznia 2010 r. ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji dziesięcioletniej o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 stycznia 2010 r. (DZ0110) dla dziewiątego okresu odsetkowego, tj. od 18 stycznia 2008 r. do 18 stycznia 2009 r., wynosi 66,20 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 stycznia 2010 r. (DZ0110) dla dziewiątego okresu odsetkowego tj. od 18 stycznia 2008 r. do 18 stycznia 2009 r. wynosi 6,62%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla dziewiątego okresu odsetkowego obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 stycznia 2010 r. (DZ0110) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
5.11.2007 r.5,312%
3.12.2007 r.5,740%