Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2008.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 stycznia 2008 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109).

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. U. Nr 153, poz. 998 oraz z 1999 r. Nr 74, poz. 833) ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) dla dziesiątego okresu odsetkowego, tj. od 17 stycznia 2008 r. do 17 stycznia 2009 r., wynosi 66,20 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) dla dziesiątego okresu odsetkowego tj. od 17 stycznia 2008 r. do 17 stycznia 2009 r. wynosi 6,62%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla dziesiątego okresu odsetkowego obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
5.11.2007 r.5,312%
3.12.2007 r.5,740%