Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.8.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707)

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie emisji obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) dla dziesiątego okresu odsetkowego, tj. od 17 lipca 2006 r. do 17 lipca 2007 r., wynosi 51,40 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) dla dziesiątego okresu odsetkowego tj. od 17 lipca 2006 r. do 17 lipca 2007 r. wynosi 5,14%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla dziesiątego okresu odsetkowego obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowych"Średnia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych"
8.05.2006 r.3,989%
22.05.2006 r.4,064%
5.06.2006 r.4,083%
19.06.2006 r.4,204%