Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej... - OpenLEX

Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2008 r. (DZ0108).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2005.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2008 r. (DZ0108)

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie emisji obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2008 r. (DZ0108) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 stycznia 2005 r. do 17 stycznia 2006 r., wynosi 77,30 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2008 r. (DZ0108) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 stycznia 2005 r. do 17 stycznia 2006 r. wynosi 7,73%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla ósmego okresu odsetkowego obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2008 r. (DZ0108) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
8.11.2004 r.6,890%
15.11.2004 r.6,773%
22.11.2004 r.6,747%
29.11.2004 r.6,696%
6.12.2004 r.6,542%
13.12.2004 r.6,460%
20.12.2004 r.6,366%