Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej... - OpenLEX

Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.8.55

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707)

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie emisji obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
1.
Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 lipca 2004 r. do 17 lipca 2005 r., wynosi 79,50 złotych.
2.
Stopa procentowa obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 lipca 2004 r. do 17 lipca 2005 r., wynosi 7,95%.
3.
Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla ósmego okresu odsetkowego obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2007 r. (DZ0707) wynoszą:
Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów

52-tygodniowych

12
17.05.2004 r.6,786%
24.05.2004 r.6,959%
31.05.2004 r.6,923%
7.06.2004 r.6,866%
14.06.2004 r.6,791%
21.06.2004 r.6,788%
28.06.2004 r.6,859%