Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1992 r.

KOMUNIKAT Nr 3/92
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 24 stycznia 1992 r.
w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Komunikuje się, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niewykonanie tego obowiązku (Dz. U. Nr 53, poz. 228) ustalił, że w 1992 r. osoba, która nie wypełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest obowiązana wnieść opłatę w wysokości:
1) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:
a) samochody osobowe 4.500.000 zł
b) samochody ciężarowe i autobusy 6.300.000 zł
c) pozostałe pojazdy 1.050.000 zł
2) w ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) dla prowadzących gospodarstwa indywidualne 2.025.000 zł
b) dla pozostałych gospodarstw 20.250.000 zł
3) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 375.000 zł