Wysokość maksymalnej stopy technicznej. - OpenLEX

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.2

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej

Na podstawie § 46 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr 536/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Dagmarze Wieczorek-Bartczak - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw ogłasza się, że wysokość maksymalnej stopy technicznej wynosi 1,76%.