Dz.Urz.KNF.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej

Na podstawie § 46 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr 1/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw ogłasza się, że wysokość maksymalnej stopy technicznej wynosi 1,98%.