Wysokość funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2019.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na 2020 r. fundusz na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe, zwany dalej "funduszem", w wysokości 20059 tys. zł.
§  2. 
1. 
Fundusz na nagrody na 2020 r. zostaje określony na poziomie 17580 tys. zł, z czego:
1)
nagrody roczne - 9580 tys. zł;
2)
nagrody uznaniowe - 8000 tys. zł.
2. 
Wysokość środków z funduszu na zapomogi na 2020 r. wynosi 100 tys. zł.
3. 
Fundusz na dodatki mieszkaniowe na 2020 r. wynosi 2379 tys. zł.
§  3. 
Wysokość funduszu może być przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zmieniana w ramach środków posiadanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z uwagi na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o których mowa w statucie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953 oraz z 2019 r. poz. 259).
§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 21/15 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 23).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.