Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.12.403

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 637
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 13 listopada 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Kredyt Bank PBI SA a Bankers Trust Company, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą Globalne Kwity Depozytowe

Na podstawie art. 69 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Kredyt Bank PBI SA a Bankers Trust Company z siedzibą w 4 Albany Street New York NY 10006 - USA, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą Globalne Kwity Depozytowe (Global Depositary Receipt - GDR).
§  2. Określa się liczbę akcji, w oparciu o które zostaną wyemitowane Globalne Kwity Depozytowe na nie wyższą niż 29,3% wszystkich wyemitowanych akcji Kredyt Bank PBI SA w dniu podjęcia uchwały przez Komisję Papierów Wartościowych, łącznie z akcjami serii O dopuszczonymi do publicznego obrotu w dniu podjęcia ww. uchwały.
§  3. Zobowiązuje się Kredyt Bank PBI SA do zamieszczenia w umowie, o której mowa w § 1 zapisów zapewniających:
a) wypracowanie procedur zapewniających przeprowadzanie transakcji związanych z zakupem lub sprzedażą akcji w celu wyemitowania bądź umorzenia Globalnych Kwitów Depozytowych przez Bankers Trust Company w ten sposób, aby ich wpływ na bieżące zmiany cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA był minimalny,
b) przechowywanie akcji Kredyt Bank PBI SA zakupionych w celu wyemitowania na ich podstawie Globalnych Kwitów Depozytowych na jednym rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powiernik oraz informowanie Komisji Papierów Wartościowych o numerze tego rachunku papierów wartościowych,
c) uniemożliwienie oferowania przez bank depozytowy Globalnych Kwitów Depozytowych wystawianych na podstawie akcji Kredyt Bank PBI SA osobom krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 2 grudnia 1991 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703 i Dz. U. z 1995 r. Nr 132, poz. 641),
d) ustalanie trybu i terminów otrzymania przez Spółkę informacji na temat przebiegu programu emisji Globalnych Kwitów Depozytowych, w tym informacji umożliwiających Komisji Papierów Wartościowych identyfikację nabywców Globalnych Kwitów Depozytowych.
§  4. Zobowiązuje się Kredyt Bank PBI SA do informowania Komisji Papierów Wartościowych o przebiegu programu emisji Globalnych Kwitów Depozytowych w stałych raportach w okresach miesięcznych w pierwszych sześciu miesiącach trwania programu, a następnie w okresach kwartalnych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.