Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.12.421

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 660
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 27 listopada 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA SA

Na podstawie art. 49 § 1 i art. 50a § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu:
a) 1000 (jednego tysiąca) akcji serii A spółki P.K. AQUA SA o wartości nominalnej 16 (szesnastu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki z dnia 12 marca 1990 r. oraz uchwały Nr 1 z dnia 13 maja 1996 r., w tym 991 (dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela oraz 9 (dziewięciu) akcji zwykłych imiennych,
b) 8 801 189 (ośmiu milionów ośmiuset jeden tysięcy stu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji serii B spółki P.K. AQUA SA o wartości nominalnej 16 (szesnastu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 WZA z dnia 29 stycznia 1993 r., uchwały Nr 6 WZA z dnia 27 kwietnia 1993 r., uchwały Nr 8 WZA z dnia 27 kwietnia 1993 r., uchwał Nr 2, 3 i 4 WZA z dnia 29 września 1993 r., uchwał Nr 5 i 6 WZA z dnia 29 września 1993 r., uchwał Nr 7, 8 i 9 WZA z dnia 29 kwietnia 1994 r., uchwał Nr 7, 8, 9 i 10 WZA z dnia 28 kwietnia 1995 r., uchwał Nr 11, 12, 13, 14 i 15 WZA z dnia 28 kwietnia 1995 r., uchwał Nr 1 i 2 WZA z dnia 15 września 1995 r., uchwały Nr 1 WZA z dnia 12 grudnia 1995 r., uchwały Nr 1 z dnia 13 maja 1996 r., uchwał Nr 7, 8, 9 i 10 WZA z dnia 14 czerwca 1996 r., uchwał Nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 WZA z dnia 14 czerwca 1996 r., uchwał Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 WZA z dnia 20 grudnia 1996 r., uchwały Nr 1 WZA z dnia 7 marca 1997 r., uchwał Nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 WZA z dnia 19 czerwca 1997 r., zmienionych uchwałą Nr 2 WZA z dnia 31 października 1997 r., w tym 6 876 064 (sześciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 925 125 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy stu dwudziestu pięciu) akcji zwykłych imiennych,
c) 4 007 625 (czterech milionów siedmiu tysięcy sześciuset dwudziestu pięciu) akcji zwykłych imiennych serii C spółki P.K AQUA SA o wartości nominalnej 16 (szesnastu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwał Nr 2 i 3 WZA z dnia 24 października 1997 r., zmienionych uchwałą Nr 3 WZA z dnia 31 października 1997 r.,
d) 27 112 (dwudziestu siedmiu tysięcy stu dwunastu) akcji zwykłych imiennych serii D spółki P.K. AQUA SA o wartości nominalnej 16 (szesnastu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 WZA z dnia 31 października 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę P.K. AQUA SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji oraz dacie publikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi (M. P. Nr 52, poz. 482).
§  3. Zobowiązuje się spółkę P.K. AQUA SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie emitenta, w miejscach przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży akcji przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczące w regulowanym obrocie pozagiełdowym akcjami emitenta oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych memorandum w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w okresie jego ważności, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2000 (dwa tysiące) egzemplarzy.
§  4. Zobowiązuje się spółkę P.K. AQUA SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 2 oraz wszystkich memorandów, o których mowa w § 3 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych wprowadzanych na podstawie niniejszego memorandum. Decyzją Nr RF-411-105/97-168/97 z dnia 27 listopada 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym memorandum."

§  5. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści memorandum, o którym mowa w § 3 następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenta emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających memorandum, z wyjątkiem biegłych rewidentów.

§  6. Zobowiązuje się spółkę P.K. AQUA SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  7. Termin ważności memorandum, o którym mowa w § 3 upływa po 30 dniach od dnia pierwszego kwotowania akcji emitenta na CTO, nie później niż 60 dni od dnia otrzymania decyzji.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.