Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.313

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 505
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 września 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu akcji spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA

Na podstawie art. 49 § 1 i art. 50a § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu:
a) 465 950 (czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3:1 serii A Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szeptel w Szepietowie z dnia 11 kwietnia 1995 r.,
b) 81 555 (osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1996 r,
c) 68 295 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 października 1996 r.,
d) 381-705 (trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 października 1996 r.,
e) 2 210 000 (dwóch milionów dwustu dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji oraz dacie publikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi (M. P. Nr 52, poz. 482).
§  3. Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie emitenta, w miejscach przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży akcji przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczące w regulowanym obrocie pozagiełdowym akcjami emitenta oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych memorandum w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w okresie jego ważności, w łącznej liczbie 1000 (jednego tysiąca) egzemplarzy.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 2 oraz wszystkich memorandów, o których mowa w § 3 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych wprowadzanych na podstawie niniejszego memorandum. Decyzją Nr RF-411-82/97-112/97 z dnia 10 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym memorandum."

§  5. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści memorandum, o którym mowa w § 3 informacji o:
- adresach zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających memorandum, z wyjątkiem biegłych rewidentów.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  7. Termin ważności memorandum, o którym mowa w § 3 upływa po 30 dniach od dnia pierwszego kwotowania akcji emitenta na CTO, nie później jednak niż 60 dni od dnia otrzymania decyzji.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.