Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.260

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 414
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 7 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu akcji spółki BACUTIL SA

Na podstawie art. 49 § 1 i art. 50a § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu:
- 338 910 (trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela spółki BACUTIL SA o wartości nominalnej 2,19 (dwóch złotych dziewiętnastu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia Rolniczego Przedsiębiorstwa Przemysłu Paszowego CUMULUS w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z dnia 30 grudnia 1991 r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 października 1995 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę BACUTIL SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji oraz dacie publikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi (M. P. Nr 52, poz. 482).
§  3. Zobowiązuje się spółkę BACUTIL SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie emitenta, w miejscach przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży akcji przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczące w regulowanym obrocie pozagiełdowym akcjami emitenta oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych memorandum w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w okresie jego ważności, w łącznej liczbie 1000 (jednego tysiąca) egzemplarzy.
§  4. Zobowiązuje się spółkę BACUTIL SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 2 oraz wszystkich memorandów, o których mowa w § 3 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych wprowadzanych na podstawie niniejszego memorandum. Decyzją Nr RF-411-72/97-84/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym memorandum".

§  5. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści memorandum, o którym mowa w § 3 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających memorandum, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- imion i nazwisk osób fizycznych będących stronami postępowań sądowych z udziałem BACUTIL SA w innych podmiotach gospodarczych.
§  6. Zobowiązuje się spółkę BACUTIL SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  7. Termin ważności memorandum, o którym mowa w § 3 upływa po 30 dniach od dnia pierwszego kwotowania akcji emitenta na CeTO SA.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.