Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.12.423

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 665
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 28 listopada 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu transakcji terminowych (kontraktów terminowych) na WIG 20

Na podstawie art. 49 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu na okres do 31 grudnia 2000 r. transakcji terminowych (kontraktów terminowych) na WIG 20 o trzymiesięcznym i sześciomiesięcznym okresie ważności, które są wystawiane na podstawie "Warunków emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20", oraz którymi obrót odbywa się zgodnie z tym dokumentem.
§  2. Każdorazowa zmiana "Warunków emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20", która może wpłynąć na zakres praw i obowiązków stron transakcji terminowych wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych.
§  3. Zobowiązuje się Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do podania do publicznej wiadomości przez publikację w dwóch dziennikach ogólnopolskich na 14 dni przed rozpoczęciem obrotu kontraktami terminowymi na WIG 20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA "Warunków emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20" oraz udostępnienia ich wszystkim podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, które pośredniczą w obrocie kontraktami terminowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w celu doręczenia ich stronom umów, o którym mowa w § 5 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego KPW z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie trybu i warunków wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i transakcji terminowych).
§  4. Zobowiązuje się Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do stałego podawania do publicznej wiadomości informacji o:
- liczbie zawartych transakcji terminowych,
- liczbie otwartych pozycji,
- wysokości kursu rozliczeniowego,
- wysokości kursu ostatniej transakcji,
- wolumenie obrotu ostatniej transakcji,
- wolumenie obrotów na danej sesji,
- wartości obrotów na danej sesji niezwłocznie po ich uzyskaniu.
§  5. Zobowiązuje się Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do umieszczenia na stronie tytułowej "Warunków emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG 20", oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami terminowymi opisanymi w niniejszych "Warunkach emisji i obrotu". Komisja Papierów Wartościowych zwraca szczególną uwagę potencjalnych inwestorów na czynniki ryzyka zawarte w pkt. 6 "Warunków emisji i obrotu". Decyzją Nr RF-420-1/97-1/97 z dnia 28 listopada 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu transakcji terminowych objętych tymi "Warunkami emisji i obrotu"."

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.