Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.447

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 704
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 11 grudnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki APEXIM SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 300 000 (trzystu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia APEXIM sp. z o.o. w spółkę akcyjną APEXIM SA z dnia 3 lutego 1995 r., uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 1996 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r., uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 1996 r., uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 1997 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 listopada 1997 r.,
b) 300 000 (trzystu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A-1 spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 1996 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r., uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 1996 r., uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 1997 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 listopada 1997 r.,
c) 600 000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lipca 1996 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r., uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 1996 r., uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 1997 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 listopada 1997 r.,
d) 600 000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r. oraz uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 1996 r.,
e) 1 200 000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 r., uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r. oraz uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 1996 r.,
f) od 300 000 (trzystu tysięcy) do 1 000 000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki APEXIM SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwał Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 1996 r., zmienionych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 1997 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 listopada 1997 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji serii E wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1f w zależności od liczby akcji serii E, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii E, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do niniejszej uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  5. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 7000 (siedem tysięcy) egzemplarzy.
§  6. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 9 prospektu pod tytułem "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-53/97-177/97 z dnia 11 grudnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5:
- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta,
- nazw firm będących głównymi kontrahentami emitenta.
§  8. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:
- raportu miesięcznego za miesiąc październik 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  9. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:
- raportów miesięcznych za listopad i grudzień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  11. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę APEXIM SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia oferty, nie później niż dnia 11 kwietnia 1998 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.