Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.12.418

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 657
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 27 listopada 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki PRÓCHNIK SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- 8 500 000 (ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PRÓCHNIK SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 września 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii B, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 7000 (siedem tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzemieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 2.9 prospektu pt. "Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy akcji". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-95/97-165/97 z dnia 27 listopada 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4:
- adresów zamieszkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta,
- informacji o postępowaniu karnym, które toczyło się wobec Prezesa Zarządu PRÓCHNIK SA Zbigniewa Wieruckiego.
§  7. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  8. Zobowiązuje się spółkę PRÓCHNIK SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  9. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, jednak nie później niż dnia 27 marca 1998 r.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.