Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.12.402

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 636
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 13 listopada 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Kredyt Bank SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- od 15 000 000 (piętnastu milionów) do 25 000 000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki Kredyt Bank PBI SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 1997 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji serii O wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1 w zależności od liczby akcji serii O, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji liczby akcji serii O, o których mowa w § 2, liczby akcji serii O, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w liczbie wystarczającej do sprawnego przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-37/97-157/97 z dnia 13 listopada 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Banku oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- nazwisk współmałżonków członków Zarządu wymienionych w pkt. 8 części IV prospektu,
- nazwy firm, dla których Bank otrzymał zgodę na podwyższenie wskaźnika koncentracji ryzyka kredytowego,
- nazwy firmy, z którą Bank zawarł największą jednostkową umowę,
- nazwy firmy, wobec której zaangażowanie Banku z różnych tytułów jest największe,
- opisu umów zawartych z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, umów zawartych z TUiR "Warta" SA, umów lokat terminowych i umów gwarancyjnych i poręczenia zawartych z Budimex SA, umów zawartych z PZU SA, umów gwarancyjnych zawartych z Kredietbankiem N.V., umów zawartych między Bankiem i podmiotami od niego zależnymi a przedsiębiorstwami prowadzonymi przez akcjonariuszy posiadającymi znaczne pakiety akcji i zastąpienie tych opisów treścią zawartą we wniosku,
- nazwiska męża członka Zarządu i członka Zarządu wymienionych w pkt. 5 części IV prospektu,
- nazw i kwot jednostkowych dotyczących kredytów konsorcjalnych, pozostawiając kwoty ogółem, wartości indywidualnych wynagrodzeń, zaciągniętych i nie spłaconych pożyczek członków Zarządu i Rady Banku.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5 informacji na temat procesu połączenia Kredyt Banku SA i PBI SA oraz procesu wewnętrznej konsolidacji Kredyt Banku SA i PBI SA.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  10. Zobowiązuje się spółkę Kredyt Bank PBI SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania subskrypcji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.
§  11. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, jednak nie później niż dnia 13 marca 1998 r.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.