Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.382

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 609
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 30 października 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki PROKOM Software SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 185 416 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterystu szesnastu) akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA serii A spółki PROKOM Software SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia "PROKOM International" sp. z o.o. w spółkę akcyjną z dnia 14 maja 1997 r. oraz uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 maja 1997 r.,
b) 9 814 584 (dziewięciu milionów ośmiuset czternastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PROKOM Software SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
c) 2 700 000 (dwóch milionów siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PROKOM Software SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji serii B informacji na temat liczby akcji serii B sprzedanych w publicznej ofercie, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje.
§  3. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii C, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  5. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) egzemplarzy.
§  6. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w punkcie 1.9 rozdziału II prospektu pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-69/97-146/97 z dnia 30 października 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta,
- szczegółowych danych dotyczących liczby akcji posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz członków ich rodzin w innych podmiotach gospodarczych, z wyjątkiem akcji posiadanych w podmiotach konkurencyjnych w stosunku do emitenta,
- informacji na temat postępowań toczących się przeciwko Ryszardowi Krauze.
§  8. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:
- raportu miesięcznego za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  9. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.
§  10. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty:
- raportu kwartalnego za III kwartał 1997 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc październik 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  11. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA oraz wprowadzającego do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej oferty informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  13. Zobowiązuje się spółkę PROKOM Software SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  14. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia oferty, nie później niż dnia 2 marca 1998 r.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.