Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.373

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 599
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Beton Stal SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) od 150 000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) do 300 000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela IV emisji spółki Beton Stal SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 1995 r. zmienionej uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 1996 r. oraz uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 1997 r.,
b) od 1 (jednej) do 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela V emisji spółki Beton Stal SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 1996 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji IV emisji wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1a w zależności od liczby akcji, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji IV emisji, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Faktyczna liczba akcji V emisji wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1b w zależności od liczby akcji V emisji, które zostaną wydane w zamian za obligacje zamienne.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o aktualnej liczbie zarejestrowanych akcji V emisji w ciągu 7 dni od daty każdej rejestracji akcji V emisji objętych w drodze zamiany obligacji na akcje.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  7. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych, w siedzibie emitenta oraz w siedzibie oferującego w okresie ważności prospektu oraz co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 6 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 7 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży oraz zamiany obligacji na akcje spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-57/97-142/97 z dnia 22 października 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  9. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 7 następujących informacji:
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentów emitenta,
- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów.
§  10. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 7:
- raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  11. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę Beton Stal SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania emisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 7 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 22 lutego 1998 r., z wyjątkiem pkt, 2.9 rozdziału "Dane o emisji", którego termin ważności upływa z dniem dokonania ostatniej zamiany obligacji na akcje V emisji, nie później niż z dniem ostatniego terminu zamiany obligacji na akcje V emisji.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.