Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.372

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 598
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 100 000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A I emisji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki BUDOPOL WROCŁAW SA z dnia 17 listopada 1994 r.,
b) 700 000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B II emisji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 1995 r.,
c) 700 000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C III emisji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 1995 r.,
d) 1 500 000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D III emisji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 lutego 1997 r.,
e) 1 500 000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E IV emisji spółki BUDOPOL WROCŁAW SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii E IV emisji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 3000 (trzy tysiące) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-41/97-141/97 z dnia 22 października 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Rady Nadzorczej, Zarządu, prokurentów emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zarządu emitenta oraz prokurentów.
§  7. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 1997 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  8. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku wolnym.
§  9. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:
- raportu miesięcznego za miesiąc październik 1997 r., raportu kwartalnego za III kwartał 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  11. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę BUDOPOL WROCŁAW SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 22 lutego 1998 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.