Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.370

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 596
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki BAKOMA SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 100 000 (stu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki BAKOMA SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia spółki BAKOMA sp. z o. o. w spółkę akcyjną z dnia 30 kwietnia 1997 r.,
b) 7 200 000 (siedmiu milionów dwustu tysięcy) akcji serii B spółki BAKOMA SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1997 r., w tym 5 718 000 (pięciu milionów siedmiuset osiemnastu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 482 000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
c) 2 700 000 (dwóch milionów siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BAKOMA SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii C, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 1.9 prospektu pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-71/97-139/97 z dnia 22 października 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta.
§  7. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213),
- czynnika ryzyka związanego ze stałym obciążeniem spółki z tytułu zobowiązań wobec właścicieli imiennych świadectw założycielskich oraz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B.
§  8. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.
§  9. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:
- raportu kwartalnego za III kwartał 1997 r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc październik w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji listy osób uprawnionych do objęcia akcji serii C.
§  11. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów
§  13. Zobowiązuje się spółkę BAKOMA SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  14. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później niż dnia 22 lutego 1998 r.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.