Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.290

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 465
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 26 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Współpracy Regionalnej SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45. poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) od 10.022.750 (dziesięciu milionów dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) do 18.022.750 (osiemnastu milionów dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela VII emisji serii A Banku Współpracy Regionalnej SA o wartości nominalnej 2,5 (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 1997 r.,
b) 1.977.250 (jednego miliona dziewięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela VII emisji serii B Banku Współpracy Regionalnej SA o wartości nominalnej 2,5 (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 1997 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji serii A wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1a w zależności od liczby akcji VII emisji serii A, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji VII emisji serii A, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia dokonania przydziału akcji VII emisji serii B liczby osób, którym przydzielono akcje.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia oferty oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie oferującego, we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje, w siedzibie Banku Współpracy Regionalnej SA, w siedzibie BWR Bank Secesyjny SA, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania oferty oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3.000 (trzy tysiące) egzemplarzy.
§  7. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 5 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 6 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia oferty spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-54/97-103/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  8. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 6 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Rady Banku i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Banku i Zarządu emitenta,
- wieku p. Jolanty Brachy - Wiceprezesa Zarządu, p. Grażyny Pokrywki - członka Rady Banku oraz p. Aldony Czekaj - członka Zarządu,
- informacji o znaczących lokatodawcach Banku Współpracy Regionalnej SA.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 6:
- raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213),
- oświadczenia biegłego rewidenta dotyczącego zasad rachunkowości przyjętych dla rozliczenia przejęcia BWR Bank Secesyjny SA.
§  10. Komisja zobowiązała spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma zbadanego przez biegłego rewidenta, obejmującego co najmniej Bank Współpracy Regionalnej SA i BWR Bank Secesyjny SA, wraz z opinią o badanym sprawozdaniu finansowym.
§  11. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę Bank Współpracy Regionalnej SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania emisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 6 upływa z dniem zakończenia oferty, jednak nie później niż dnia 26 lutego 1998 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.