Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.273

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 432
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Bank Przemysłowo-Handlowy SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- od 1 (jednej) do 1 994 000 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Banku Przemysłowo-Handlowego SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 1997 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji serii B wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1 w zależności od liczby akcji serii B, które zostaną wydane w zamian za obligacje zamienne.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Bank Przemysłowo-Handlowy SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości informacji o aktualnej liczbie zarejestrowanych akcji serii B w ciągu 7 dni od daty ostatniej rejestracji akcji serii B objętych w drodze zamiany obligacji na akcje.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Bank Przemysłowo-Handlowy SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed pierwszym terminem zamiany obligacji na akcje oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Bank Przemysłowo-Handlowy SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie oferującego, w punktach przyjmowania oświadczeń o zamianie obligacji na akcje, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych w terminie co najmniej 14 dni przed pierwszą datą zamiany obligacji na akcje w okresie do dnia dokonania ostatniej zamiany wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje serii B, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie co najmniej 1500 (jednego tysiąca pięciuset) egzemplarzy.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Bank Przemysłowo-Handlowy SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury zamiany obligacji na akcje spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-31/97-90/97 z dnia 14 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 5 informacji o:
- adresach zamieszkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Bank Przemysłowo-Handlowy SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 5:
- raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  9. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem 14 grudnia 1997 r., z wyjątkiem pkt. 15 rozdziału. Dane o emisji", którego termin ważności upływa z dniem dokonania ostatniej zamiany obligacji na akcje, jednak nie później niż z dniem ostatniego terminu zamiany obligacji na akcje.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.