Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.271

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 430
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 399 750 (trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA o wartości nominalnej 3,47 (trzech złotych czterdziestu siedmiu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa z dnia 1 października 1992 r.,
b) 399 750 (trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA o wartości nominalnej 3,47 (trzech złotych czterdziestu siedmiu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 1996 r.,
c) 67 000 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA o wartości nominalnej 3,47 (trzech złotych czterdziestu siedmiu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji, informacji na temat liczby akcji serii C, o których mowa w § 1c liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do uchwały.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 3000 (trzy tysiące) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-34/97-88/97 z dnia 14 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta.
§  7. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za miesiąc lipiec 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  8. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do opisania w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji raportu miesięcznego za miesiąc sierpień 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w układzie zgodnym z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  11. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, jednak nie później niż dnia 14 grudnia 1997 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.